Upravljanje hemikalijama, IMATE OBAVEZU!

audit1

 

Osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine kao i poboljšanje slobodnog prometa hemikalijama i proizvodima sa zemljama EU i drugim zemljama, a svakako uspostavljanje, održavanje i unapređivanje jedinstvenog sistema UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA na teritoriji Republike Srbije, predstavlja osnovni cilj donošenja Zakona o hemikalijama (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015).

Od 09.03.2013. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik opasnih hemikalija ima obavezu da obezbedi lice koje se stara o pravilnom upravljanju hemikalijama – SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE, na osnovu odredbi Zakona o hemikalijama (Sl. gl. RS br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) i Zakona o biocidnim proizvodima (Sl. gl. RS br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015). Savetnik za hemikalije mora da ima odgovarajuću stručnu spremu i položen ispit za savetnika za hemikalije. Može biti stalno zaposleno ili povremeno angažovano lice u zavisnosti od vrste aktivnosti pravnog lica ili preduzetnika, kao i od vrste odnosno količine opasne hemikalije koja se stavlja u promet.

Ukoliko još niste obezbedili svog savetnika za hemikalije, a imate potrebu za tim, sada je prilika da to učinite.

Savetnik za hemikalije je zadužen za sprovođenje, realizaciju i koordinaciju sledećih poslova:

 • Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija ( Dosije o hemikaliji );
 • Primena odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija i dr.proizvoda;
 • Izrada bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet;
 • Vođenje evidencije o hemikalijama za svaku hemikaliju koja se stavlja u promet;
 • Sprovođenje procedure potrebne za uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija;
 • Informisanje i saradnja na primeni zabrana i ograničenja u proizvodnji, stavljanju u promet i korišćenju hemikalije koja predstavlja neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu;
 • Dostavljanje osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu;
 • Priprema tehničkog dosijea za biocidni proizvod;
 • Klasifikacija, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda;
 • Bezbedno rukovanje i skladištenje biocidnog proizvoda;
 • Zastupanja i saradnja pred inspekcijskim organima;
 • Sprovođenje ostalih odredbi koje su definisane Zakonom o hemikalijama.

 

Osigurajte konkurentnost u privredi i podstaknite razvoj bezbednije alternative.

Budite sigurni da ste pravilno postupili sa potencijalnim polutantima i ispoštovali zakonske okvire!

Vaš savetnik za hemikalije,

Ivana Štrbac, dipl. hemičar- biohemija

Tel. 064 244 73 27

Nadamo se da vam je ovaj naš tekst bio od koristi,

AUDIT