BRC Globalni Standard za bezbednost hrane

BRC Globalni Standard za bezbednost hrane

Šta je BRC Standard?

Standard BRC (British Retail Consortium) je namenjen svim proizvođačima hrane koji hoće da uvedu dobru proizvodnu praksu, a imaju kvalitetan sistem za proizvodnju. BRC Standard se može primeniti na svaku prerađivačku operaciju u kojoj se rukuje hranom, odnosno od samog početka proizvodnje, tj. pakovanja svežih proizvoda, preko klanica, pa sve do prerađivanja hrane u konzerve, kao i prilikom proizvodnje visoko higijenskih proizvoda.

Za dobijanje BRC sertifikata, najvažnije je to da preduzeće bude upućeno u pravila po kojima se izdaje sertifikat i da pažljivo planira sve neophodne korake.

Između ostalog, BRC Standard zahteva:

 • Usvajanje i primenu HACCP principa;
 • Dokumentovan i funkcionalan sistem upravljanja kvalitetom;
 • Standard za kontrolu fabričkog okruženja, proizvoda, procedura i osoblja.

Ciljevi standarda:

 • Pomoć trgovcima na malo u ispunjavanju zakonskih propisa;
 • Zaštita potrošača držanjem pod kontrolom značajnih opasnosti po zdravlje koje mogu biti izazvane hranom;
 • Veća bezbednost proizvoda i manji rizici od odgovornosti po osnovu proizvoda;
 • Motivacija zaposlenih;
 • Povećanje zadovoljstva korisnika;
 • Osiguranje konkurentnosti.

 

Kome je namenjen BRC Standard?

Zbog uspeha i globalnog prihvatanja BRC Standarda za hranu, danas postoje BRC Standardi za sledeće četiri oblasti:

 • Bezbednost hrane;
 • Krajnji proizvodi;
 • Pakovanje i ambalaža;
 • Skladištenje i distribucija.

BRC Standard se odnosi na:

 • Primarna proizvodnja (Odgajivači i Poljoprivrednici);
 • Rukovanje sirovinama (Prerada hrane i Pakovanje);
 • Skladištenje i Distribucija;
 • Maloprodajni objekti i Supermarketi;
 • Potrošači.

 

Prednosti uvođenja BRC Standarda?

BRC Standard donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog, implementacija standarda omogućava:

 • Istovremenu mogućnost proizvođaču i isporučiocu da informišu maloprodajne ili druge organizacije o statusu hrane, pod uslovom da je tako dogovoreno;
 • Posebnu pažnja posvećenu kvalitetu, higijeni i bezbednosti proizvoda u prehrambenoj industriji;
 • Zahtev za ispunjenje pri proizvodnji/isporuci, pakovanju/punjenju i maloprodaji. Proizvođači hrane takođe mogu koristiti ovaj standard da osiguraju to da i njihovi isporučioci sprovode dobru higijensku praksu;
 • Zahtev za stalno praćenje i potvrđivanje korektivnih mera proisteklih iz neusaglašenosti, čime se uspostavlja sistem samounapređenja kvaliteta, higijene i bezbednosti proizvoda;
 • Zahtevi su jasni i detaljni i zasnovani na HACCP principima koje podržava sistem dokumentacije;
 • Zaključak sa svim neusaglašenostima uočenim tokom provere zajedno sa dokazima se uključuje u izveštaj;
 • Komplementaran je sa drugim sistemima upravljanja kvalitetom, npr. ISO i HACCP ispunjavajući zahteve ovih standarda;
 • Sprovođenje sertifikacije od treće strane.

 

Šta je to implementacija BRC Standarda?            

Principi BRC standarda su:

 • Smanjenje mogućnosti dvostrukog ocenjivanja;
 • Rad i saradnja sa akreditacionim telima kako bi se obezbedila efektivna kontrola i održavanje standarda;
 • Ohrabrivanje “lokalnog” ocenjivanja;
 • Obezbeđivanje otvorenosti, transparentnosti i usklađenosti sa trgovinskim zakonima;
 • Promocija direktnog učešća vlasnika maloprodaja prilikom razvoja i održavanja sistema učešćem u Odboru za tehnički nadzor;
 • Stalno preispitivanje i poboljšanje standarda i pomoćnih procesa.

Iskoristite maksimum od Vašeg sistema za upravljanje BRC standardom tako što ćete ga integrisati sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

 

Šta je to sertifikacija BRC Standarda?

Prvi korak – Planiranje

Za dobijanje BRC sertifikata najvažnije je da preduzeće budu upućeno u pravila po kojima se izdaje sertifikat i da pažljivo planira sve neophodne korake.

Drugi korak – Priprema

Naručivanje publikacije “Standardi i načini prilagođavanja” gde se nalazi uputstvo za primenu i vođenje dobre prakse i standarda. Da bi pomogao u implementaciji BRC Standarda, postoji veliki broj praktičnih treninga.

Treći korak – Samostalna priprema

Utvrđivanje sopstvenih sistema rada i prakse koji su u konfliktu sa BRC Standardom i identifikacija svih kritičnih tačaka koje se moraju poboljšati pre uvođenja BRC Standarda. Ova preliminarna provera se radi na licu mesta, u samoj proizvodnji od strane konsultanta koji je upoznat sa principima BRC Standarda i predstanja u proizvodnji. Sertifikaciona tela ne daju konsultantske usluge već samo identifikuju delove proizvodnje na kojima su neophodna dalja poboljšanja.

Četvrti korak – Izbor sertifikaciong tela

Izbor akreditovanog sertifikacionog tela (registrovanog od strane BRC) koje će da izvrši ocenjivanje proizvodnje na licu mesta.

Peti korak – Revizija

Plan za reviziju bi trebalo da bude obezbeđen od strane sertifikacionog tela da bi se utvrdilo da je kompanija pripremljena za reviziju. Priprema dokumentacije je esencijalna za reviziju, kao što je važno da se revizija uradi na licu mesta.

Šesti korak – Ispravke

Na kraju revizije sertifikaciono telo treba da obezbedi pismenu listu svih delova proizvodnje kod kojih je neophodno poboljšanje, kako bi preduzeće dobilo sertifikat. Ta lista treba da bude poslata u roku od 28 dana. Ponekad je potrebno da kontrolor dođe ponovo na mesto proizvodnje i da utvrdi da li su sve provere preduzete.

Sedmi korak – Odluka o sertifikaciji

Sva dokumentacija o ispravkama treba da stoji na raspolaganju sertifikacionom telu da bi donelo odluku o sertifikaciji.

Osmi korak – Krajnji izveštaj i sertifikacija

Krajnji izveštaj i sertifikat treba da budu izdati u roku od 42 dana od revizije, pri čemu se kopija izveštaja automatski šalje BRC. Preduzeće šalje sve podatke o sertifikaciji koji se postavljaju na sajt BRC.

Deveti korak – Izdavanje izveštaja kupcu

Izveštaj o reviziji se nalazi u vlasništvu preduzeća i kopija se može izdati trećem licu samo uz saglasnost i pristanak vlasnika.