CE znak Direktive za novi pristup

CE znak Direktive za novi pristup

Šta je CE znak?

CE znak – u Evropskoj uniji predstavlja jedini dozvoljeni znak o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva u pogledu bezboednosti proizvoda.

Oznaka CE (francuski Conformité Européenne – evropske usklađenosti) obavezna je oznaka na mnogim proizvodima unutar jedinstvenog tržišta u Evropskoj ekonomskoj zoni (EEA). Oznaka CE potvrđuje da proizvod ispunjava bitne zahteve za sigurnost potrošača, zdravlja ili zaštite okoline, kao što je određeno po smernicama ili propisima Evropske unije.

Vašu robu možete slobodno plasirati u bilo kojoj državi Evropske unije, pri čemu ona neće biti podložna bilo kakvim dodatnim ispitivanjima od strane nacionalnih institucija, zahvaljujući CE znaku.

CE znak na proizvodu je izjava proizvođača da je proizvod usaglašen sa bitnim zahtevima relevantnog evropskog zakonodavstva (u pogledu zdravlja, bezbednosti, zaštite životne sredine), u praksi sa zahtevima direktiva koje regulišu pojedine proizvode.

CE znak je obavezna evropska oznaka za grupe proizvoda koja ukazuje na usaglašenost sa osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima evropskih direktiva novog pristupa.

CE znak nije simbol porekla proizvoda, niti simbol kvaliteta. On samo ukazuje da je proizvod proizveden i dizajniran u skladu sa odredbama direktiva EU.

CE Znak mora biti istaknut na samom proizvodu ili ako to gabariti ili priroda proizvoda ne dozvoljavaju ističe se na pakovanju proizvoda, kao i na pratećoj dokumentaciji koju određena direktiva zahteva. CE Znak mora da bude lako uočljiv, razgovetan, čitljiv, neizbrisiv i mora imati odgovarajucu proporciju oba CE slova (slika ispod). Što se samih dimenzija tiče, ukoliko drugačije nije određeno, visina znaka mora biti minimum 5 milimetara.

Kome je namenjen CE znak?

Nije sertifikacioni znak treće strane, već ga direktno proizvođač ili predstavnik proizvođača (npr. uvoznik) stavlja na proizvode najšireg mogućeg asortimana, kao što su igračke, građevinski materijal, jednostavna oprema pod pritiskom, radio i telekomunikaciona oprema, medicinski uređaji, mašine, oprema za ličnu zaštitu, neautomatski uređaji i oprema za merenje težine, fitnes oprema, liftovi, zaštitna oprema za rad u eksplozivnim atmosferama, merni instrumenti, medicinska oprema, nautička oprema, satelitska oprema, gasni uređaji, oprema koja radi sa visokim pritiskom, električni uređaji, parni kotlovi, civilni eksploziv, rashladna oprema itd.

Prednosti uvođenja CE znaka?

 • Moguće slobodno kretanje robe na tržištu Evropske unije;
 • Nema dodatnih nacionalnih ispitivanja.

CE znak se mora postaviti na:

 • Sve nove proizvode, proizvedene u EU ili trećim zemljama;
 • Polovne (korišćene) proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja;
 • Proizvode koji se već nalaze na tržištu Evropske Unije, ali su znatno modifikovani, tako da se mogu smatrati novim proizvoda.

Postupak postavljanja CE znaka:

 • Utvrđivanje koja se direktiva (ili directive) odnosi na proizvod;
 • Utvrđivanje procedure za ocenjivanje usaglašenosti;
 • Utvrđivanje datuma kada direktiva stupa na snagu;
 • Utvrđivanje liste harmonizovanih standarda za dati proizvod;
 • Provera od strane proizvođača da li je proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima directive;
 • Utvrđivanje od strane proizvođača da li se zahteva ocenjivanje usaglašenosti od strane nezavisne, treće strane;
 • Priprema tehničke dokumentacije;
 • Priprema izjave o usaglašenosti I potrebne dokumentacije koja to dokazuje;
 • Provera da li zemlja na čije se tržište plasira proizvod ima nekih dodatnih zahteva;
 • Postavljanje CE znaka na proizvod i/ili ambalažu i dokumentaciju.

Struktura CE znaka?

Slova “CE” su skraćenica iz francuskog jezika “Conformite Europeene”, što doslovno znači “evropska usaglašenost”.

CE znak na proizvodu nije znak kvaliteta, to je potvrda organima nadzora da proizvod može zakonski biti stavljen na tržište.

CE znak na proizvodu obezbeđuje slobodno kretanje proizvoda u okviru Evropske unije i EFTA.

Označavanje sa CEproizvod mora biti označen, pre nego što se stavi na tržište ili u upotrebu!

Na putu do CE znaka postoji nekoliko bitnih aktivnosti: priprema za CE znak, tj. utvrđivanje koje direktive se odnose na proizvod, ocenjivanje usaglašenosti, odnosno ispitivanja proizvoda u skladu sa zahtevima relevantnih direktiva i harmonizovanih standarda, izrada tehničke dokumentacije, deklaracije o usaglašenosti i postavljanje znaka CE.

Šta je to implementacija CE znaka?

Pri uvođenju CE znaka, preduzeće može da koristi sopstvene resurse i pripremi dokaze treće strane (tehničku i drugu dokumentaciju, sprovede ispitivanje) da je proizvod u skladu sa odgovarajućom direktivom za određeni tip proizvoda. U skladu sa ovim direktivama, postavljene su procedure ocenjivanja usaglašenosti. Ocenjivanje usaglašenosti obuhvata fazu prisvajanja proizvoda i/ili fazu proizvodnje. Za određene grupe proizvoda, obavezne su procedure ocenjivanja usaglašenosti, nakon čega se na proizvode postavlja CE oznaka kao potvrda te usaglašenosti.

Procedure usaglašenosti za CE znak podeljene su na osam osnovnih modula koji se kombinuju u zavisnosti od izbora proizvođača i u zavisnosti od opcija koje pojedine direktive dozvoljavaju:

 • Modul A – interna kontrola proizvodnje;
 • Modul B – ispitivanje EC tipa directive;
 • Modul C – usaglašenost sa tipom directive;
 • Modul D – obezbeđenje kvaliteta proizvodnje;
 • Modul E – obezbeđenje kvaliteta proizvoda;
 • Modul F – verifikacija proizvoda;
 • Modul G – pojedinačna verifikacija proizvoda;
 • Modul H – potpuno obezbeđenje kvaliteta.

Preduzeće ne mora za svaki tip proizvoda da prolazi kroz svaki od navedenih modula. Proces provere usaglašenosti za neke jednostavnije proizvode (npr. sijalice) obuhvata samo neke od koraka. Prema pravilima, proizvođač mora u potpunosti da sprovede sledeće neophodne mere:

 • Da osigura da proizvodni proces obezbeđuje usaglašenost proizvoda sa odgovarajućom direktivom (sistem kvaliteta);
 • Da kompletira tehničku dokumentaciju o projektovanju, proizvodnji i funkcionisanju proizvoda, na službenom jeziku zemalja članica;
 • Da sastavi EC Deklaraciju, koja treba da sadrži sve relevantne podatke o usaglašenosti sa direktivom po kojoj je izdata, podatke o proizvodu, proizvođaču, njegovom ovlašćenom predstavniku, sertifikacionom telu, kao i upućivanju na standarde i druga normativna dokumenta.

Utvrđivanje usaglašenosti se u načelu odnosi na proizvod, proces proizvodnje, uslugu, sistem kvaliteta i sistem životne sredine. Usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisima, standardima i specifikacijama, dokazuje se izjavom isporučioca, izveštajem o ispitivanju u akreditovanoj laboratoriji, kao i izveštajem kontrolne organizacije i sertifikatom o usaglašenosti sertifikacionog tela.

Šta je to sertifikacija CE znaka?

CE oznaka ne pruža nikakve specifične informacije potrošaču. To nije deklaracija o osiguranju kvaliteta, ne pokazuje dokaze o testiranju treće strane i ne treba je mešati sa bilo kojom nezavisnom sertifikacionom oznakom tipa koju izdaju međunarodna ili evropska notifikovana tela za ispitivanje.

Određene direktive uključuju opciju da odgovorna organizacija dostavi izjavu o usaglašenosti u kojoj se navodi da proizvod ispunjava zahteve važećih direktiva. Međutim, ako se ospori, moraju biti dostavljeni odgovarajući dokazi koji podržavaju tužbu za samoizjavu. Druge direktive, posebno one koje se odnose na proizvode koji utiču na zdravlje i/ili bezbednost, kao što su posude pod pritiskom, zahtevaće poseban sertifikat od ovlašćenog tela.

Uvođenje CE znaka doprinelo je olakšanom plasmanu proizvoda na tržište Evropske unije, za one proizvode čije je poreklo iz zemalja koje nisu članice EU. Nekada je bilo potrebno dobiti sertifikat za svaku pojedinačnu zemlju, dok je uvođenjem CE znaka dovoljno samo jednom proći neophodne testove i postupak sertifikacije, kako bi roba imala prohodnost u svim zemljama Evropske unije.

Dakle, za proizvode koji imaju CE znak:

 • Moguće je slobodno kretanje na tržištu Evropske unije;
 • Nema dodatnih nacionalnih ispitivanja.

Zemlje članice ne mogu da zabrane, ograniče ili ometaju prodaju ovakvih proizvoda osim ako:

 • Odredbe direktiva nisu pravilno primenjene;
 • Postoji rizik koji nije obuhvaćen primenjenim direktivama.