FSC CoC Sistem upravljanja šumskim gazdinstvima

FSC CoC Sistem upravljanja šumskim gazdinstvima

Šta je FSC CoC?

FSC (Forest Stewardship Council) je nevladina, neprofitna organizacija koja promoviše odgovorno gazdovanje svetskim šumama. FSC je osnovana 1993. godine kao odgovor na sveprisutnu globalnu deforestaciju. FSC je organizacija sa upravljačkom strukturom koja je bazirana na transparentnosti i jednakosti interesnih grupa. Zainteresovanim stranama sa svih meridijana omogućava njena jedinstvena forma da kroz konsenzus definišu esencijalne socijalne i ekološke kriterijume za gazdovanje šumama.

Kompanije koje na svojim proizvodima imaju FSC etiketu, na taj način svojim kupcima šalju poruku da kupovinom tog proizvoda istovremeno podstiču odgovorno upravljanje šumama. FSC predstavlja najviši nivo osiguranja kvaliteta u šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira, a u svojoj strukturi sadrži niz zahteva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere i ekologije.

Kompanije kada predstavljaju svoj FSC logo, time žele da dokažu da drvo koje koriste (proizvodi na bazi drveta) potiču od šuma koje su gajene na održiv način. Sve više potrošači tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Svoj FSC logo sertifikovane kompanije mogu postaviti direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga.

CoC (Chain of Custody) je lanac nadzora. Lanac nadzora je proces sledljivosti proizvoda od drveta od sertifikovane šume do označenog gotovog proizvoda. Vezu obezbeđuje izmedu sertifikovane šume i znaka vidljivog na gotovom proizvodu.

FSC sertikifikat je garancija da drvo do krajnjeg korisnika dolazi strogo praćenim lancem: od sertifikovane šume, preko obrade i proizvodnje.

Kome je namenjen FSC CoC?

FSC CoC standard je namenjen:

• Primarnim prerađivačima drveta;
• Drvoprerađivačkoj industriji;
• Proizvođačima nameštaja;
• Papirnoj industriji, štamparijama i izdavačima;
• Trgovcima i distributerima drveta i papira.

Struktura standard FSC CoC?

FSC Coc standard u svojoj strukturi sadrži niz zahteva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere i ekologije. Osnovna struktura i principi standarda nisu se značajno promenili. Standard ima modularnu strukturu, omogućavajući vlasnicima sertifikata da identifikuju zahteve koji su primenljivi na njih. FSC Coc je međunarodna organizacija sa članstvom sa strukturom upravljanja zasnovanom na učešću, demokratiji, jednakosti i transparentnosti.

FSC standard se zasniva na 10 principa i 56 povezanih kriterijuma. Principi FSC-a su:

• Poštovanje zakona i FSC principa;
• Prava i odgovornosti vlasništva i korišćenja;
• Prava autohtonog stanovništva;
• Odnosi sa zajednicom i prava radnika;
• Koristi od šume;
• Uticaj na okolinu;
• Šumske osnove (Plan gazdovanja);
• Monitoring i procena;
• Održavanje šuma visoke vrednosti očuvanja;
• Plantaže.

Prednosti uvođenja FSC CoC?

Svaka kompanija sa FSC CoC etiketom pokazuje da zajedno sa svojim kupcima, brine o šumskim bogatstvima i ekološkoj ravnoteži u svetu, čime doprinosi stvaranju svog boljeg imidža u javnosti i samim tim stvara veću mogućnost za nove poslovne uspehe i lakše plasiranje svoje robe na tržištu.

Sertifikacija standarda FSC CoC donosi brojne prednosti organizacijama, a između ostalog Vam pomaže kod:

• Brige o očuvanju šuma;
• Razvijanja ekoloških svesti;
• Uštede kroz raconalno upravljanje drvetom kao sirovinom;
• Poboljšane tržišne mogućnosti na međunarodnom tržištu;
• Pristup tržištima sa jakom zakonskom ekološkom regulativom;
• Održavanje udela na tržištu;
• Prioritet u snabdevanju sirovinama;
• Mogućnost zadovoljenja zahteva klijenata;
• Dugoročno interesno umrežavanje sa stranim kompanijama;
• Poboljšanje imidža organizacije, na domaćem i stranom tržištu;
• Pristup fondovima za podršku “zelenim energijama”;
• Dodatna marketinška vrednost FSC drveta;
• Bolja saradnja sa lokalnom zajednicom;
• Mogućnost proširenja proizvodnog asortimana (OSB ploče, pelet, kompost itd.);
• Smanjenje troškova energije za grejanje i prepoznatljivost organizacije kao društveno i ekološki odgovorne;
• Pristupa međunarodnoj bazi sertifikovanih kompanija prema FSC-u.

Šta je to implementacija FSC CoC?

Uvođenje standarda FSC CoC zahteva dobru pripremu, bez obzira na to da li ulažete u FSC CoC da biste unapredili svoje poslovanje ili kao odgovor na zahtev kupaca. Uvođenje FSC CoC se ne radi samo zato da biste bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, već i zbog toga što Vam daje smernice o tome kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Integracijom postižete bolje rezultate.

Iskoristite maksimum od FSC CoC integracijom sa ostalim sistemima koje Vaša organizacija održava. To Vam omogućava da kombinujete način na koji upravljate procesima koji se odnose na više od jednog sistema.

Šta je to sertifikacija FSC CoC?

Sertifikacija FSC CoC garantuje sledljivost FSC sertifikovanog materijala kroz kompletan proizvodni proces, od šume do krajnjeg korisnika. Validan FSC CoC sertifikat moraju posedovati svi subjekti koji učestvuju u lancu snabdevanja za proizvode sa FSC tvrdnjama i oznakama usaglašenosti.

Pristup tržištima unapređuje FSC CoC sertifikacija, gde socijalna i ekološka svest ima veliku ulogu i uticaj na potrošačke odluke i navike.

FSC CoC sertifikat se izdaje sa rokom važenja od pet godina, nakon uspešne sertifikacije, s tim da se u tom periodu jednom godišnje sprovodi nadzorna kontrola.

Promovisanjem FSC CoC sertifikacije predstavlja se:

• Ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gazdovanje šumama;
• Očuvanje biološke raznovrsnosti u šumama kojima se gazduje (uključujući šume visoke vrednosti očuvanja);
• Transparentnost gazdovanja i trgovine drvetom;
• Rešavanje socijalnih sporova oko korišcenja šumskih resursa;
• Odgovorno gazdovanje šumama za potrebe kupaca šumskih proizvoda, industrije prerade drveta, trgovine drvetom i drugih zaintresovanih grupa.

Proizvodi sa FSC etiketom prenose potrošačima obećanje: “Kupovinom ovog proizvoda podstičete odgovorno upravljanje šumama”. U pozadini ove etikete nalazi se FSC Sistem nadzornog lanca radi verifikacije porekla kvaliteta drveta u proizvodu. Nalepnica sa logoom FSC-a predstavlja pouzdanu vezu od proizvoda u rukama krajnjeg korisnika, unazad, preko odgovorne proizvodnje i racionalnog korišćenja drveta, do seče šuma koje su pod strogim nadzorom stručnjaka. Dobijanjem nalepnice za neki svoj proizvod kompanija lakše prilazi tržištu jer pokazuje da gaji podjednaku brigu za šumska bogatstva kao i njeni klijenti. CoC sertifikacija (CoC certification – Chain of custody – lanac nadzora).

Postoje tri vrste FSC sertifikata – nalepnica koje se ističu na proizvod:

• FSC Pure – čisto drvo;
• FSC mixed source – mešani izvori gde je minimum 50% FSC sertifikovanog drveta;
• FSC recycled – reciklirano drvo.

To znači da nalepnica FSC koju ste u skladu sa dobijenim CoC Sertifikatom istakli, daje potrošačima i vašim poslovnim partnerima sledeće informacije:

• Da drvo potiče iz FSC sertifikovane šume (čisto, mešano ili reciklirano);
• Da se seča u toj šumi vrši planski što znači sledeće: da nije ostavljeno golo zemljište izloženo eroziji, da nisu ugrožena staništa biljnog i životinjskog sveta, sa nije došlo do raseljavanja stanovništa usled seče šume, da drvo nije genetski modifikovano, da nema nekontrolisanog mešanja sa drvetom nepoznatog porekla, da racionalno iskorišćavate celo stablo ili dasku što znači da od otpada pravite druge proizvode (OSB ploče, iverice, briketi, pelet…), koristitite otpad za zagrevanje radnih prostorija, pravite od otpada kompost (đubrivo na biljno bazi) za uzgajanje recimo gljiva;
• Na ovaj način, ne samo da racionalno iskorištavate drvo kao sirovinu, već proširujete svoj proizvodni asortiman i štedite energiju za grejanje, doprinoseći na ovaj način održivom razvoju šumskog bogatstva i zaštiti životne sredine.