GMP+ Dokaz primene dobre proizvođačke prakse

GMP+ Dokaz primene dobre proizvođačke prakse

Šta je GMP +?

GMP+ International predstavlja globalnog lidera na tržištu kontrolora bezbednosti i ispravnosti hrane za životinje, a sertifikat GMP+ daje dodatnu verodostojnost kvalitetu i ispravnosti proizvoda svakog proizvođača koji se bavi proizvodnjom hrane za životinje.

GMP+ šema sertifikacije bezbednosti hrane za životinje se sastoji iz dva modula, a to su GMP+FSA (GMP + Odgovornost za bezbednost hrane za životinje) i GMP+FRA (GMP + Odgovornost za garantovanje bezbednosti hrane za životinje). GMP znači „Good Manufacturing Practice“ (Dobra proizvođačka praksa) i to je šema izdavanja sertifikacija po lančanom principu, koja u sebi sadrži zahteve ISO kvaliteta upravljanja.

Kome je namenjen GMP +?

Standardni GMP+B1 standard pokriva sve proizvode hrane za životinje i može se koristiti od strane svih kompanija koje proizvode, trguju ili skladište hranu za životinje. Standardi (GMP+B2, B3 i B4) nude isti nivo bezbednosti hrane za životinje, ali su skrojeni za specifičnije aktivnosti.

Struktura GMP +?

Postoje četiri glavna standarda koja možete izabrati – jedan generičan sa širokim obimom i tri specifična sa manjim obimom. GMP+B1 standard se često koristi od strane kompanije koje poseduju ISO sertifikate. Standard ima istu strukturu i koristi isti rečnik kao i poslednji ISO 9001 standard. Tri specifičnija standarda (GMP+B2, B3 i B4) nude isti nivo bezbednosti hrane za životinje, ali su skrojeni za specifičnije aktivnosti. To znači da je terminologija u tim dokumentima prepoznatljivija i dostupna u nekoliko odgovarajućih primera/objašnjenja.

Šematski prikaz obima četiri glavna GMP+FSA standarda možete pogledati u sledećoj tabeli:

 • Standard B1 – Proizvodnja, trgovina i usluge;
 • Standard B2 (2010) – Proizvodnja sastojaka hrane;
 • Standard B3 (2007) – Trgovina, sakupljanje, skladištenje i transport;
 • Standard B4 – Transport.

Prednosti uvođenja GMP +?

Sertifikat GMP+ garantuje bezbednost i ispravnost hrane za životinje, I sa sobom donosi brojne druge pogodnosti, kao što su:

 • Nove prilike za prodaju i održavanje postojeće baze podataka;
 • Postizanje kontinuiteta poslovanja, s obzirom na to da je struktura kompanije efikasnije postavljena, a troškovi i finansijski rizici su smanjeni;
 • Fokus na upravljanje kvalitetom (ISO 9001) i kontrola rizika sistema bezbednosti hrane (HACCP);
 • Poboljšanje korporativne slike i pouzdanosti;
 • Integracija u globalni operativni sistem bezbednosti hrane za životinje;
 • Pristup pomoćnim informacijama (liste činjenica, procene rizika, novosti, poruke ranih upozorenja itd);
 • Olakšano kombinovanje više sertifikacija (bezbednost hrane za životinje i odgovornost);
 • Doprinos unoformitetu lanca proizvodnje hrane za životinje.

Šta je to impelementacija GMP +?

Uspostavljanje sistema bezbednosti hrane suštinski uključuje uvođenje pravila i procedura koje za cilj imaju kontrolisanje bezbednosti hrane za životinje, kao što su definisanje zadataka i odgovornosti, definisanje uputstava za proizvodnju, čišćenje, vođenje evidencije, podešavanje i ažuriranje uputstva kvaliteta i evidencije kontrole itd.

Sistem bezbednosti hrane za životinje omogućava kompanijama da prate bilo koji paket hrane za životinje koji puste na tržište, kao i istorijat proizvodnje. U slučaju nesigurne hrane za životinje, ova informacija je potrebna da bi se pronašao izvor i da bi se uklonile dalje kontaminacije. Kompanije mogu zatražiti savet od konsultantskih agenata radi efektivne i efikasne implementacije sistema bezbednosti hrane za životinje, iako najčešće same vrše interni nadzor kako bi proverile da li su svi odgovarajući uslovi ispunjeni.

Šta je to sertifikacija GMP +?

Kako bi postali GMP+ sertifikovani, važno je da posedujete sistem bezbednosti hrane za životinje koji ispunjava uslove GMP+ standarda. Kompanija prvo definiše svoje aktivnosti i bira GMP+ standard koji odgovara tim aktivnostima.

Kompanije mogu izabrati GMP+FSA sertifikaciju kada sistem za bezbednost hrane za životinje ispunjava zahteve GMP+ standarda i samim tim garantuje nivo kontrole bezbednosti hrane za životinje. GMP+International ne vrši sertifikacione nadzore, već se sertifikacija prepušta nezavisnim, akreditovanim sertifikacionim telima. Kompanije treba da provere obim odobrenja, jer sertifikaciona tela možda nisu odobrena za izvođenje nadzora za svaki obim.

U zavisnosti od dostupnosti revizora izabranog sertifikacionog tela, revizija se može izvršiti u roku od nekoliko nedelja od datuma prijave. Revizija se sastoji od procene dokumenacije i revizija na licu mesta. Kada revizor ustanovi pozitivnu procenu, sertifikaciono telo će izdati sertifikat i učitati ga u bazu podataka GMP+ kompanije.