ISO 14064-3 Gasovi staklene bašte — Deo 3: Specifikacija sa uputstvom za verifikaciju i validaciju izjava o gasovima staklene bašte

ISO 14064-3 Gasovi staklene bašte — Deo 3: Specifikacija sa uputstvom za verifikaciju i validaciju izjava o gasovima staklene bašte

 

ISO 14064-3 detaljno opisuje zahteve za verifikaciju izjava o gasovima sa efektom staklene bašte u vezi sa zalihama gasova staklene bašte, projektima gasova staklene bašte i ugljeničnim otiscima proizvoda. On opisuje proces za verifikaciju ili validaciju, uključujući planiranje verifikacije ili validacije, procedure procene i evaluaciju izjava o gasovima staklene bašte organizacije, projekta i proizvoda.

Inicijative za smanjenje emisije gasova staklene bašte i poboljšanje uklanjanja

Organizacija može planirati i implementirati inicijative za smanjenje gasova staklene bašte kako bi smanjila ili sprečila emisije gasova staklene baste ili poboljšala uklanjanje gasova staklene bašte. Ako se implementira, organizacija treba da kvantifikuje razlike u emisiji ili uklanjanju gasova staklene bašte koje se mogu pripisati implementaciji inicijativa za smanjenje gasova staklene bašte.

Razlike u emisiji ili uklanjanju gasova staklene bašte koje su rezultat inicijativa za smanjenje gasova staklene bašte obično se odražavaju u inventaru gasova staklene bašte organizacije, ali takođe mogu dovesti do razlika u emisiji ili uklanjanju gasova staklene bašte van granica inventara gasova staklene bašte.

Ako su kvantifikovane i prijavljene, organizacija će odvojeno dokumentovati inicijative za smanjenje gasova staklene bašte i povezane razlike u emisiji ili uklanjanju gasova staklene bašte i opisati:

 • inicijative za smanjenje gasova staklene bašte;
 • prostorne i vremenske granice inicijativa za smanjenje gasova staklene bašte;
 • pristup (odgovarajući indikatori) koji se koristi za kvantifikaciju razlika u emisiji ili uklanjanju gasova staklene bašte;
 • utvrđivanje i klasifikacija razlika u emisiji ili uklanjanju gasova staklene bašte koje se mogu pripisati inicijativama za smanjenje gasova staklene bašte kao direktne ili indirektne emisije ili uklanjanja gasova staklene bašte.

Inicijative za smanjenje gasova staklene bašte mogu uključivati sledeće:

 • upravljanje potrašnjom i korišćenjem energije;
 • energetska efikasnost;
 • poboljšanja tehnologije ili procesa;
 • hvatanje i skladištenje gasova staklene bašte u, tipično, rezervoaru gasova staklene bašte;
 • upravljanje transportnim i putnim zahtevima;
 • zamena ili zamena goriva;
 • pošumljavanje;
 • minimiziranje otpada;
 • korišćenje alternativnih goriva i sirovina (AFR) da bi se izbeglo odlaganje ili spaljivanje otpada;
 • upravljanje rashladnim sredstvom.

Projekti poboljšanja smanjenja ili uklanjanja emisija gasova staklene bašte

Ako organizacija prijavi kompenzacije kupljene ili razvijene, organizacija će takve kompenzacije navesti odvojeno od inicijativa za smanjenje gasova staklene bašte.

Ciljevi poboljšanja smanjenja ili uklanjanja emisije gasova staklene bašte

Organizacija može postaviti ciljeve za smanjenje emisija gasova staklene bašte.

Ako organizacija prijavi cilj, sledeće informacije će biti definisane i prijavljene:

 • period obuhvaćen ciljem, uključujući ciljnu referentnu godinu i ciljnu godinu završetka;
 • tip cilja (intenzitet ili apsolutni);
 • kategorija emisija uključenih u cilj;
 • iznos smanjenja i njegova jedinica izražena u skladu sa vrstom cilja.

Za postavljanje cilja treba uzeti u obzir sledeće kriterijume:

 • nauka o klimi;
 • potencijal smanjenja;
 • međunarodni, nacionalni kontekst;
 • sektorski kontekst (npr. dobrovoljna sektorska posvećenost, međusektorski efekat).

ISO standardi drastično poboljšavaju kvalitet proizvoda koje pravi sama organizacija, odnosno kvalitet usluga koje pruža sama organizacija i zbog toga smo vam predstavljili Standard ISO 14064-3.

Uvođenje ISO Standarda sastoji se iz dva koraka:

 • Implementacija ISO Standarda (priprema za sertifikaciju) i
 • Sertifikacija ISO Standarda.

Implementacija ISO Standarda

Prvi deo je mnogo duži i teži i zahteva ozbiljan rad na pripremi same organizacije i usklađivanja poslovanja prema zahtevima ISO Standarda. Ovaj deo se ogleda u pripremi dokumentacije i obuci zaposlenih na osnovu zahteva samog standarda. Pravi se sledeća dokumentacija: poslovnik, misija, vizija, politika, procedure, radna uputstva (instrukcije), zapisi i ostale dokumentovane informacije koje treba da zadovolje tražene zahteve, odnosno potrebne uslove za implementaciju i sertifikaciju za ISO Standarde. Kada se priprema za uvođenje ISO Standarda uspešno završi od strane konsultanta (eksperta) za ISO standarde, onda dolazi na red sama sertifikacija.

Sertifikacija ISO Standarda

Sertifikaciju za ISO Standarda sprovode sertifikacione kuće koja proveravaju procedure i ostale dokumentovane informacije nastale u pripremnom periodu i daju svoju konačnu odluku o primeni zahteva standarda. Sertifikaciona kuća šalje u proveru svoje eksperte, poznatije kao Auditore (proveravače). Njihov zadatak je da izvrše sertifikacionu proveru kako bi utvrdili stepen usklađenosti sa zahtevima standarda. Na osnovu njihovog izveštaja i nalaza otkrivenih tokom provere, rukovodstvu organizacije daje konačna ocena o sertifikaciji. Ako je organizacija zadovoljila i uspešno prošla sertifikacionu proveru, onda dobija zvaničan sertifikat odobren od strane akreditovanog sertifikacionog tela.