ISO 14066 Gasovi staklene bašte — Zahtevi kompetencije za timove za validaciju gasova staklene bašte i timove za verifikaciju

ISO 14066 Gasovi staklene bašte — Zahtevi kompetencije za timove za validaciju gasova staklene bašte i timove za verifikaciju

 

ISO 14066 označava zahteve nadležnosti za timove za validaciju i verifikacione timove. Uključuje principe i označava zahteve za nadležnost na osnovu zadataka koje timovi za validaciju ili verifikacioni timovi moraju biti u stanju da obave.

Izvještavanje o gasovima staklene bašte

Organizacija treba da pripremi izvještaj o gasovima staklene bašte, u skladu sa predviđenom upotrebom inventara gasova staklene bašte, kako bi olakšala verifikaciju inventara gasova staklene bašte. Izveštaj o gasovima staklene bašte može biti neophodan za učešće u programu gasova staklene bašte ili za informisanje eksternih ili internih korisnika. Izveštaj o gasovima sa efektom staklene bašte će se pripremiti ako organizacija odluči da izvrši verifikaciju svog inventara gasova staklene bašte ili da javnu izjavu o gasovima staklene bašte u kojoj tvrdi da je u skladu sa ovim dokumentom. Izveštaji o gasovima staklene bašte moraju biti potpuni, dosledni, tačni, relevantni, transparentni i planirani u skladu sa Planiranjem izveštaja o gasovima staklene bašte. Ako je izjava o gasovima staklene bašte organizacije verifikovana nezavisno (treće strane), izjava o verifikaciji će biti dostupna predviđenim korisnicima. Ako se poverljivi podaci ne uključuju u izveštaj o gasovima staklene bašte, to će biti opravdano. Kada organizacija odluči da pripremi izveštaj o gasovima staklene bašte, primenjuju se Planiranje izveštaja o gasovima staklene bašte i Sadržaj izveštaja o gasovima staklene bašte.

Planiranje izveštaja o gasovima staklene bašte

Organizacija će objasniti i dokumentovati sledeće u planiranju svog izveštaja o gasovima staklene bašte:

 • svrhu i ciljeve izveštaja u kontekstu politike, strategija ili programa organizacije o gasovima staklene bašte i primenljivih programa gasova staklene bašte;
 • nameravanu upotrebu i nameravane korisnike inventara gasova staklene bašte;
 • ukupne i posebne odgovornosti za pripremu i izradu izveštaja;
 • učestalost izveštaja;
 • strukturu i format izveštaja;
 • podatke i informacije koje treba uključiti u izveštaj;
 • politiku dostupnosti i metode diseminacije izveštaja.

Sadržaj izveštaja o gasovima staklene bašte

Izveštaj o gasovima staklene bašte organizacije opisuje inventar gasova staklene bašte organizacije. Sadržaj izveštaja o gasovima staklene bašte uključuje sledeće:

 • opis organizacije koja izveštava;
 • lice ili entitet odgovorni za izveštaj;
 • obuhvaćeni period izveštavanja;
 • dokumentaciju organizacionih granica;
 • dokumentaciju granica izveštavanja, uključujući kriterijume koje je odredila organizacija za definisanje značajnih emisija;
 • direktne emisije gasova staklene bašte, kvantifikovane odvojeno za CO₂, CH₄, N₂O, NF₃, SF₆ i druge odgovarajuće gasovima staklene baste grupe (HFCs, PFCs, itd.) u tonama CO₂e;
 • opis načina na koji se biogene emisije CO₂ i uklanjanja tretiraju u inventaru gasovima staklene bašte i relevantne biogene emisije CO₂ i uklanjanja kvantifikovane odvojeno u tonama CO₂e;
 • ako je kvantifikovano, direktno uklanjanje gasova staklene bašte, u tonama CO₂e;
 • objašnjenje isključenja svih značajnih izvora ili ponora gasova staklene bašte iz kvantifikacije;
 • kvantifikovane indirektne emisije gasova staklene bašte odvojene po kategorijama u tonama CO₂e;
 • odabrana istorijska bazna godina i inventar stakleničkih plinova bazne godine;
 • objašnjenje svake promene bazne godine ili drugih istorijskih podataka o gasovima staklene bašte ili kategorizacije i bilo kakvog ponovnog izračunavanja bazne godine ili drugog istorijskog inventara gasova staklene bašte, i dokumentaciju o svim ograničenjima uporedivosti koja su rezultat takvog ponovnog izračunavanja;
 • upućivanje na ili opis pristupa kvantifikaciji, uključujući razloge za njihov izbor;
 • objašnjenje svake promene u pristupima kvantifikacije koji su prethodno korišćeni;
 • upućivanje na korišćene faktore emisije ili uklanjanja gasova staklene bašte ili dokumentovanje;
 • opis uticaja neizvesnosti na tačnost podataka o emisijama i uklanjanju gasova staklene bašte po kategoriji;
 • opis procene nesigurnosti i rezultati;
 • izjavu da je izveštaj o gasovima staklene bašte pripremljen u skladu sa ovim dokumentom;
 • obelodanjivanje koje opisuje da li je inventar, izveštaj ili izjava gasova staklene bašte verifikovan, uključujući vrstu verifikacije i postignuti nivo sigurnosti;
 • vrednosti GWP korišćene u proračunu, kao i njihov izvor. Ako GWP vrednosti nisu preuzete iz najnovijeg izveštaja IPCC, uključite faktore emisije ili referencu baze podataka koja se koristi u proračunu, kao i njihov izvor.

Preporučene informacije

Organizacija treba da razmotri uključivanje u izveštaj o gasovima staklene bašte:

 • opisa politike, strategija ili programa organizacije za gasova staklene bašte;
 • ako je prikladno, opis inicijativa za smanjenje gasova staklene bašte i kako one doprinose razlikama u emisiji ili uklanjanju gasova staklene bašte, uključujući one koje se javljaju van granica organizacije, kvantifikovano u tonama CO₂e;
 • ako je potrebno, kupljena ili razvijena smanjenja emisija gasova staklene bašte i poboljšanja uklanjanja iz projekata smanjenja i poboljšanja uklanjanja gasova staklene bašte, kvantifikovana u tonama CO₂e;
 • po potrebi, opis primenljivih zahteva programa gasova staklene bašte;
 • emisije ili uklanjanja stakleničkih plinova razvrstani prema postrojenju;
 • ukupne kvantifikovane indirektne emisije gasova staklene bašte;
 • opis i prikaz dodatnih indikatora, kao što su efikasnost ili koeficijent intenziteta emisije gasova staklene bašte (emisije po jedinici proizvodnje);
 • procenu učinka prema odgovarajućim internim i/ili eksternim merilima;
 • opis procedura upravljanja informacijama o gasovima staklene bašte i monitoringa;
 • emisije gasova staklene bašte i uklanjanja iz prethodnog izveštajnog perioda;
 • ako je prikladno, objašnjenje razlika u emisijama gasova staklene bašte između sadašnjeg inventara i prethodnog.

Organizacija može da agregira direktne emisije i direktne uklanjanja.

Opcione informacije i povezani zahtevi

Organizacija može izvesti opcione informacije odvojeno od potrebnih informacija i preporučenih informacija. Svaki tip opcionih informacija opisanih u nastavku treba da se prijavi odvojeno od ostalih.

Organizacija može izvesti rezultate ugovornih instrumenata za atribute gasova staklene bašte (pristup zasnovan na tržištu), izražene u emisijama gasova staklene bašte (tCO₂e) kao i u jedinici prenosa (npr. kWh). Organizacija može prijaviti kupljenu količinu u poređenju sa potrošenom količinom.

Organizacija može prijaviti kompenzacije ili druge vrste karbonskih kredita. Ako je tako, organizacija:

 • treba da obelodani šemu gasova staklene bašte po kojoj su proizvedeni;
 • mogu da dodaju kompenzacije ili druge vrste kredita za ugljenik ako potiču iz iste šeme gasova staklene bašte i odgovarajuće su godine;
 • neće dodavati ili oduzimati kompenzacije ili druge vrste kredita za ugljenik od inventara organizacije za njene direktne ili indirektne emisije.

Organizacija može prijaviti gasove staklene bašte uskladištene u rezervoarima gasova staklene bašte.

ISO standardi drastično poboljšavaju kvalitet proizvoda koje pravi sama organizacija, odnosno kvalitet usluga koje pruža sama organizacija i zbog toga smo vam predstavljili Standard ISO 14066.

Uvođenje ISO Standarda sastoji se iz dva koraka:

 • Implementacija ISO Standarda (priprema za sertifikaciju) i
 • Sertifikacija ISO Standarda.

Implementacija ISO Standarda

Prvi deo je mnogo duži i teži i zahteva ozbiljan rad na pripremi same organizacije i usklađivanja poslovanja prema zahtevima ISO Standarda. Ovaj deo se ogleda u pripremi dokumentacije i obuci zaposlenih na osnovu zahteva samog standarda. Pravi se sledeća dokumentacija: poslovnik, misija, vizija, politika, procedure, radna uputstva (instrukcije), zapisi i ostale dokumentovane informacije koje treba da zadovolje tražene zahteve, odnosno potrebne uslove za implementaciju i sertifikaciju za ISO Standarde. Kada se priprema za uvođenje ISO Standarda uspešno završi od strane konsultanta (eksperta) za ISO standarde, onda dolazi na red sama sertifikacija.

Sertifikacija ISO Standarda

Sertifikaciju za ISO Standarda sprovode sertifikacione kuće koja proveravaju procedure i ostale dokumentovane informacije nastale u pripremnom periodu i daju svoju konačnu odluku o primeni zahteva standarda. Sertifikaciona kuća šalje u proveru svoje eksperte, poznatije kao Auditore (proveravače). Njihov zadatak je da izvrše sertifikacionu proveru kako bi utvrdili stepen usklađenosti sa zahtevima standarda. Na osnovu njihovog izveštaja i nalaza otkrivenih tokom provere, rukovodstvu organizacije daje konačna ocena o sertifikaciji. Ako je organizacija zadovoljila i uspešno prošla sertifikacionu proveru, onda dobija zvaničan sertifikat odobren od strane akreditovanog sertifikacionog tela.