ISO 37001 Sistem menadžmenta za borbu protiv mita i korupcije

ISO 37001 Sistem menadžmenta za borbu protiv mita i korupcije

Šta je ISO 37001?

ISO 37001 je standard koji sadrži uslove za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, nadzor i poboljšanje sistema upravljanja anti-korupcijom. Namenjen je svim vrstama organizacija iz bilo kog sektora i za bilo koju vrstu podmićivanja s kojima se mogu suočiti. Može se implementirati kao samostalni standard ili biti integrisan s drugim sistemima upravljanja.

Korupcija predstavlja svaku zloupotrebu položaja od strane službenika ili osobe koja vrši određenu funkciju, a koja za cilj ima ličnu i/ili materijalnu korist. U poslovnom svetu, ona narušava konkurenciju, povećava troškove poslovanja i utiče na smanjenje kvaliteta robe ili usluga koje pruža određena kompanija.

Usvojen je međunarodni standard ISO 37001 kao Sistem menadžmenta za borbu protiv mita i korupcije, koji odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima – malim, srednjim i velikim organizacijama i u svim sektorima, među koje spadaju i državni, javni i privatni sektor.

Na osnovu njegovog seta principa, svaka organizacija u značajnoj meri može da detektuje i iskoreni mito. Čak ni standard ISO 37001 ne može 100% da garantuje da se mito nije ili neće desiti, ali može da garantuje da će on, u najmanju ruku, biti sveden na najnižu moguću meru.

Standard ISO 37001 Vam pomaže da:

 • Unapredite postojeće unutrašnje kontrole organizacije,
 • Pružite dokaz menadžmentu i vlasnicima organizacija, njenim finansijerima, korisnicima i drugim poslovnim saradnicima o tome da je organizacija primenila međunarodno priznatu dobru praksu kontrole protiv korupcije,
 • U slučaju istrage, pružite dokaze tužiocima ili sudovima o tome da je organizacija preduzela sve relevantne korake za sprečavanje podmićivanja.

Kome je namenjen ISO 37001?

Standard ISO 37001 je fleksibilan i može se prilagoditi veličini i prirodi organizacije kao i riziku od podmićivanja. Kao takav ovaj standard je primenjiv u širokom spektru organizacija, uključujući:

 • Velike organizacije i preduzeća,
 • Mala i srednja preduzeća,
 • Javne organizacije,
 • Nevladine organizacije i dobrotvorne organizacije.

U prvom redu namenjen je rukovodstvu i službi (odelu) za borbu protiv korupcije ali je obavezan i za sve članove kolektiva. Njegovo razumevanje i primena je obaveza bez obzira na radno mesto ili funkciju.

Prema konvenciji UN o borbi protiv mita i korupcije, pozitivnim zakonima svih zemalja sveta standard ISO 37001 je opšti i univerzalan. Standard je namenjen i primenljiv u svim državama.

Struktura standarda ISO 37001?

 1. Sprovođenje

Sprovođenje sve obuhvatne politike usklađenosti ima ekonomski smisao i na kraju podstiče prodaju. Organizacija koja se pridržava zakonskih obaveza i može pokazati da je preduzela mere za sprečavanje kršenja propisa, zaslužuje poverenje kupaca, dobavljača i drugih strana.

 1. Uspostavljanje

Usklađenost funkcioniše samo u organizacijama ako to uprava sprovodi. Menadžeri za poštovanje zakonskih propisa mogu smatrati da je uspostavljanje ovog standarda izazovni zadatak. Ali ispravno ponašanje na svim nivoima i u svim odeljenjima može se postići samo ako svi deluju zajedno, na šta se ISO standard eksplicitno poziva.

 1. Razvijanje

Kao deo sistema za borbu protiv mita i korupcije, moraju se razviti efikasne kontrole specifične za organizaciju. Ove kontrole moraju pokriti sve rizike od korupcije i osigurati efikasno praćenje.

 1. Kontrola

Postoji mnogo različitih aspekata uspostavljanja sistema za upravljanje protiv podmićivanja. Standard pruža neke savete o dizajniranju ovog sistema upravljanja. Na primer, poboljšana pažnja uvek se mora obaviti na transakcijama, projektima, osoblju i poslovnim partnerima ako je rizik od korupcije veći.

 1. Izvršenje

Ako se rizici od korupcije identifikuju interno ili među partnerima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, provere dubinske analize opisane u odeljku „Kontrole“ moraju se strogo izvršiti i dokumentovati.

 1. Održavanje

Postavljanje sistema upravljanja usklađenošću u skladu sa zahtevima standarda ISO 37001 nije jednokratni zadatak – čak i ako je standard uspešno sertifikovan.

Prednosti uvođenja ISO 37001?

Standarda ISO 37001 stavljaju veliki akcenat na detalje i dokumentaciju. Od organizacije standard ISO 37001 zahteva ne samo da preduzme korake na jačanju svog programa protiv mita i korupcije, već i da te korake dokumentuje. Dokumentovanje ovih koraka osigurava da tokom revizije organizacija ima dokaze da je program pravilno planiran i efikasno sproveden u dobroj nameri.

Poštovanje zahteva standarda ISO 37001 pokazuje posvećenost organizacije praksama protiv podmićivanja. Početka novog poslovnog odnosa ili prilikom ulaska na novo tržište, vaš novi poslovni partner ima uverenje da je vaša organizacija ozbiljno shvatila usklađenost sa sistemom upravljanja podmićivanjem. Sertifikacija može biti i vaša konkurentska prednost jer povećava kredibilitet vaše organizacije a time otvara i nove mogućnosti za poslovanje. Standard ISO 37001 vam omogućava da zaštitite i sačuvate integritet svoje organizacije tako što:

 • Vaša organizacije postaje otvorena za spoljni nadzor efikasnosti vaših politika i procesa protiv podmićivanja,
 • Dokazujete usklađenosti sa relevantnim zakonodavstvom kao što je Zakon o podmićivanju,
 • Ostvarujete saradnju sa zainteresovanim stranama za praćenje i upravljanje rizikom u celoj vašoj organizaciji i lancu snabdevanja,
 • Osiguravate da se dobavljači, kooperanti i agenti zalažu za najbolju praksu protiv podmićivanja,
 • Pruža dubinske revizije i procene u oblastima koje su izložene rizicima od podmićivanja,
 • Razvija pozitivne korporativne vrednosti radne snage,
 • Pomaže kompaniji u primeni sistema upravljanja borbom protiv mita i korupcije ili u jačanju postojećih kontrola, s potencijalom da smanji korporativni rizik i troškove povezane sa nezakonitom radnjom primanja mita,
 • Pomaže u pružanju sigurnosti menadžmentu i vlasnicima kompanije, kao i njenim finansijerima, kupcima i drugim poslovnim saradnicima, da je kompanija primenila međunarodno priznatu kontrolu dobre prakse protiv mita i korupcije,
 • Pomaže u slučaju istrage na taj način što obezbeđuje dokaze tužiocima ili sudovima da je kompanija preduzela razumne korake da spreči primanje mita.

Šta je to implementacija ISO 37001?

Standard ISO 37001 je značajan alat za borbu protiv mita i korupcije, i definisanja načina poslovanja u tim uslovima. Prilikom implementacije ISO 37001 veoma je važno angažovanje zaposlenih , a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Sistemom menadžmenta za borbu protiv mitai korupcije. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

Saveti za implementaciju ISO 37001:

 1. Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta,
 2. U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju,
 3. Obezbedite smanjivanje negativnog uticaja operacija na sistem menadžmenta za borbu protiv mita i korupcije,
 4. Uspostavite i odredite tim za implementaciju,
 5. Isplanirajte i dodelite uloge, obaveze i odgovornosti,
 6. Izbegnite i sprečite rizik od strane organizacijama kojima upravljate i poslovnih saradnika koji mogu za Vašu organizaciju da predstavljaju rizik u vezi sa mitom,
 7. Motivišite uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima,
 8. Podelite svoje znanje o ISO 37001 sa zaposlenima i podstaknite ih da se obuče za interne auditore,
 9. Redovno preispitujte svoj Sistem menadžmenta za borbu protiv mita i korupcije kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete,
 10. Obezbedite veliko zadovoljstvo zaposlenih i podstaknite ih da izraze zabrinutost oko svakog pitanja ili sumnje u nepravilnost u najranijoj mogućoj fazi.

Implementacija ISO 37001 obuhvata:

 • Politiku za borbu protiv korupcije,
 • Osobe za kontrolu podmićivanja,
 • Procenu rizika,
 • Kontrolne mehanizme,
 • Procedure izveštavanja i istrage.

Šta je to sertifikacija ISO 37001?

Koraci sertifikacije ISO 37001:

 1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaše postojeće aktivnosti na polju upravljanja korupcijom i uporediti ih sa zahtevima standarda ISO 37001. To je isplativ način kojim možete da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

 1. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacije za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 37001 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost rešavanja istih. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 37001.

 1. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 37001 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi ne samo brigu o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 37001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Analiza rizika,
 • Analiza aspekata i uticaja na životnu sredinu,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 37001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.