ISO 3834 Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala

ISO 3834 Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala

Šta je ISO 3834?

ISO 3834 predstavlja međunarodni standard, kreiran od strane stručnjaka u zavarivanju i odnosi se na upravljanje procesima postupka zavarivanja, preciziranje zahteva koji se odnose na kvalitet zavarenog proizvoda i podsticanje aktivnog pristupa menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje. Standard ISO 3834 predstavlja sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda.

Usklađenost sa zahtevima ISO 3834 podrazumeva:

 • Upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem;
 • Specificiranje zahteva koji se odnose samo na kvalitet zavarenog proizvoda;
 • Podsticanje aktivnog pristupa menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje;
 • Orijentisanost na proizvod/proces;
 • Sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda.

Kriterijumi za izbor nivoa zahteva kvaliteta su:

 • Stepen i značaj kritičnog rizika po bezbednost proizvoda;
 • Kompleksnost proizvodnje;
 • Vrste proizvoda koji se izrađuje;
 • Vrste različitih materijala koji se primenjuju;
 • Stepen metalurških problema koji mogu nastati;
 • Stepen do kojeg greške pri proizvodnji mogu uticati na preformanse proizvoda (npr. nesavesnost, krivljenje, greške zavarivanja).

Proizvođač mora da raspolaže sa dovoljnim brojem kompetentnog osoblja za realizaciju ugovora. Zavarivači i operateri zavarivanja moraju biti kvalifikovani po odgovarajućem standardu.

Kome je namenjen ISO 3834?

Standard ISO 3834 nije sveobuhvatni sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.

ISO 3834 je evropski međunarodni standard kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju koji:

 • Se odnosi na upravljanje procesima proizvodnje zavarivanjem;
 • Specificira zahteve koji se odnose samo na kvalitet zavarenog proizvoda;
 • Podstiče aktivni pristup menadžmenta i kontrole kvaliteta zavarenog proizvoda u radionicama ili na mestu izgradnje, orijentisan na proizvod/proces;
 • Takođe, on je sistem za fabričku kontrolu aktivnosti pri izradi proizvoda.

Struktura standarda ISO 3834?

ISO 3834 Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala se sastoji iz šest delova:

 • ISO 3834-1 Kriterijumi za izbor odgovarajućeg nivoa zahteva kvaliteta:
 • EN ISO 3834-2 Opšti zahtevi kvaliteta;
 • ISO 3834-3 Standardni zahtevi kvaliteta;
 • ISO 3834-4 Osnovni zahtevi kvaliteta;
 • ISO 3834-5 Dokumenti sa kojima je neophodno usaglasiti tvrdnju o usaglašenosti zahteva kvaliteta ISO 3834-2, ISO 3834-3 ili ISO 3834-4;
 • ISO 3834-6 Uputstva za implementaciju ISO 3834.

Prednosti uvođenja ISO 3834?

Neke od osnovnih prednosti koje donosi uvođenje sistema ISO 3834 su:

 • Priznavanje kompetentnosti testiranja;
 • Efektivan marketinški alat za podnošenje ponuda za testiranje i/ili kalibraciju;
 • Zaštita integriteta laboratorijskih podataka u slučaju pravnih komplikacija;
 • Procenu kvaliteta i sposobnosti ostalih akreditovanih laboratorija;
 • Kontinuirano poboljšanje kvaliteta i efektivnosti podataka.

Standard ISO 3834 će Vam pomoći da neprestano nadgledate kvalitet zavarivanja u Vašoj kompaniji i da njime konstantno upravljate. Ovaj standard predstavlja značajan alat za unapređenje Vašeg poslovanja i procesa koje će povećati kvalitet Vaše saradnje sa klijentima.

Šta je to implementacija ISO 3834?

Standard ISO 3834 je značajan alat za unapređenje Vašeg proizvodnog procesa. Mora se razmotriti način kojim upravljate procesom, kao i to koji su Vaši ciljevi. Angažovanje zaposlenih je veoma važno prilikom implementacije ISO 3834, a posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Opštim zahtevima kvaliteta za zavarivanje topljenjem metalnih materijala. Oni moraju biti dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno implementirao.

Implementacija ISO 3834 sistema se ne radi samo zbog zahteva kupaca, već i zbog toga što daje smernice kako da konstantno poboljšavate Vašu organizaciju. Održavanje sistema se sprovodi redovnim posetama od strane konsultanta, kako bismo bili sigurni da sprovodite zahteve sistema, unapređujete sistem i na taj način dodajete vrednost Vašoj organizaciji.

Neke od osnovnih aktivnosti prilikom održavanja ISO 3834 sistema su:

 • Revizija Vaše dokumentacije i stalno usaglašavanje, kako sa važećom zakonskom regulativom, tako i sa najnovijim izdanjima međunarodnih standarda;
 • Obuka novozaposlenih za primenu i održavanje uvedenog standarda;
 • Analize podataka dobijenih primenom ISO 3834;
 • Sprovođenje internih provera;
 • Savetovanje i učestvovanje u predlaganju korektivnih mera;
 • Analiza zadovoljstva korisnika/kupaca;
 • Konsultovanje i učestvovanje prilikom preispitivanja standarda ISO 3834 od strane rukovodstva.

Šta je to sertifikacija ISO 3834?

Kada dostignete nivo sertifikacije ISO 3834, moći ćete da pokažete svojim klijentima i zainteresovanim stranama Vašu posvećenost kvalitetu proizvoda koji nudite. To predstavlja dobru priliku da promovišete svoje poslovanje i pokažete da ste partner od poverenja, što može da otvori nove poslovne mogućnosti Vašoj kompaniji.

Koraci sertifikacije ISO 3834:

 1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaš postojeći sistem kvaliteta u zavarivanju i uporediti ga sa zahtevima standarda ISO 3834. To je isplativ način na koji možete da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti pre nego što se izvrši formalna procena.

 1. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacje za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 3834 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalaska neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 3834.

 1. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 3834, koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima kvaliteta i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.