ISO 39001 Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja

ISO 39001 Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja

Šta je ISO 39001?

ISO 39001 je međunarodno priznati standard, utvrđuje zahteve za Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja (BDS), sa ciljem da omogući delovanje organizacije u sistemu drumskog saobraćaja u smislu smanjenja poginulih i teško povređenih u nezgodama na koje organizacija može da utiče.

Standard ISO 39001 pomaže organizacijama da:

 • Doprinesu nacionalnim i globalnim naporima za prevenciju smrtnih slučajeva i teških telesnih povreda prouzrokovanih saobraćajnim nezgodama;
 • Prikažu sebe kao kolektiv koji izuzetno vodi računa o bezbednosti svojih zaposlenih, svojih klijenata i saradnika, ali i svih građana iz zajednice kojoj pripadaju;
 • Smanje troškove nastale usled saobraćajnih nezgoda, izbegnu organizacionce komplikacije u poslovanju nastale usled tih nezgoda i smanje broj izostanaka zaposlenih sa radnog mesta;
 • Efikasno iskoriste svoje postojeće resurse za doprinos bezbednosti u drumskom saobraćaju.

Standard ISO 39001 služi kao sredstvo za organizacije kako bi smanjile, a na kraju i eliminisale pojavu i rizik od nesreća, smrtnih slučajeva i teških povreda koje su povezane sa saobraćajnim nesrećama. Globalnim problemom smatra se bezbednost u drumskom saobraćaju.  Širom sveta stalno raste broj nesreća koje se dešavaju. Stoga će firme ali i pojedinci, koji su posvećeni poboljšanju bezbednosti na putevima i kvalitetu usluga, imati koristi od primene standarda ISO 39001. Ovaj standard identifikuje poboljšane elemente bezbednosti saobraćaja na putevima, koji organizacijama omogućavaju da postignu željene rezultate.

Kome je namenjen ISO 39001?

Standard ISO 39001 se primenjuje na sve organizacije koje učestvuju u drumskom saobraćaju, nezavisno od njihove veličine. Da bi organizacija uspešno kontrolisala sprovođenje definisanih postupaka rada prema zahtevima ovog standarda, potrebno je da ima obučene ljude sa stanovišta sprovođenja internih provera.

Standard ISO 39001 je primenljiv, u javnim i privatnim organizacijama koje imaju bilo kakvu interakciju sa bezbednošću drumskog saobraćaja, a to su:

 • Organizacije koje se bave prevozom putnika ili tereta;
 • Transportni i/ili logistički operatori koji generišu aktivnosti u vezi transporta;
 • Osoblje koje radi u sistemu drumskog saobraćaja;
 • Organizacije koje se bave projektovanjem, izgradnjom, operativnim održavanjem puteva i ulica i saobraćajnom signalizacijom;
 • Proizvođači automobila, teretnih i drugih drumskih vozila uključujući proizvođače rezervnih delova i opreme;
 • Institucije za pružanje hitnih medicinskih usluga i pomoći žrtvama nesreće;
 • Državne institucije (Ministarstva, Policija, Obrazovne institucije i drugi državni organi).

​Standard je primenljiv za svaku organizaciju, koja želi da:

 • ​Uspostavi, implementira, održava i unapređuje menadžment sistem bezbednosti drumskog saobraćaja;
 • Usaglasi sopstvene standarde sa standardima EU i politikom BDSa;
 • Upoređuje sopstvene rezultate sa repernim rezultatima u svetu,
 • Učestvuje u stalnom unapređenju bezbednosti saobraćaja,
 • Posmatra i ocenjuje događaje koji su u vezi sa bezbednošću saobraćaja.

Struktura standarda ISO 39001?

 • Usklađivanje, korespondenciju i integraciju strukture menadžmenta sistema ISO 39001 sa  drugim menadžmentima sistemima;
 • Postavljanje organizacionog koncepta i implementaciju ISO 39001 na svim nivoima i interesnim grupama;
 • Odgovornost „top menadžmenta“ na različitim nivoima upravljanja;
 • Definisanje seta jedinstvenih i zajedničkih indikatora performansi KPI i posebno SPI radi monitoringa na svetskom i nacionalnom nivou kao sastavnog dela nacionalnih strategija;
 • Definisanje jedinstvenih procedura i pristupa u analizama saobraćajnih nezgoda;
 • Stalno poboljšanje bezbednosti saobraćaja javnih i privatnih prevoznika u teretnom i putničkom saobraćaju, putara, proizvođača vozila, medicinara, policije i svih drugih koji na bilo koji način utiču na bezbednost saobraćaja.

Ovaj međunarodni standard zahteva da organizacija razvija, implementira i održava procedure i procese za upravljanje sistemom bezbednosti koji može biti integrisan kroz: nivoe upravljanja, kod donošenja strategija i planiranja, procedure izveštavanja, razvojnu politiku i kulturu.

Prednosti uvođenja ISO 39001?

Standarad ISO 39001 (RTS-Road Traffic Safety) predstavja podglogu za stvaranje uslova za povećanje bezbednosti saobraćaja na putevima, a nastao je kao rezultat potrebe za smanjenjem broja saobraćajnih nesreća na svetskom nivou, s obzirom da su dosadašnji podaci o nastradalim u saobraćajnim nesrećama poražavajući , a visina nastale štete se meri u milijardama evra. Osnovni cilj ovog standarda je da se broj smrtnih slučajeva drastično smanji, s krajnjim ciljem da 2050. goodine u razvijenim zemljama ne bude zabeležen nijedan smrtni slučaj prouzrokovan u saobraćajnoj nesreći.

Prednosti uvođenja standarda ISO 39001 ogledaju se u tome što će vaša organizacija:

 • Osigurati kvalitet i bezbednost drumskog saobraćaja;
 • Doprineti nacionalnim i globalnim naporima za sprečavanje smrtnosti i ozbiljnih povreda prilikom saobraćajnih nesreća;
 • Povećati efikasnost sistema upravljanja bezbednošću u drumskom saobraćaju;
 • Smanjiti troškove;
 • Steći konkurentsku prednost;
 • Ostvariti svoje predviđene ciljeve;
 • Povećati zadovoljstvo korisnika;
 • Povećati konkurentsku prednost u tenderskim procesima;
 • Smanjiti premije osiguranja i račune za popravke.

Prednosti uvođenja standarda ISO 39001 za Vaše klijente, a neke od njih su:

 • Siguran i efikasan prevoz;
 • Smanjenje broja žalbi na usluge;
 • Osiguranje kvaliteta, sigurnosti i pouzdanosti;
 • Regulativni zakoni o usklađivanju.

Šta je to implementacija ISO 39001?

ISO 39001 je standard za unapređenje  poslovanja, a angažovanje zaposlenih je takođe veoma važno prilikom uvođenja ovog standarda. Posebna pažnja se usmerava ka onima koji će rukovoditi Sistemom upravljanja bezbednšću drumskog saobraćaja (BDS). Neophodno je da oni budu dovoljno obučeni kako bi se sistem efikasno sproveo.

Saveti prilikom uvođenja ISO 39001:

 • Obezbedite podršku i posvećenost višeg menadžmenta;
 • U celokupnom poslovanju obezbedite dobru internu komunikaciju;
 • Uporedite svoje postojeće sisteme upravljanja bezbednosti drumskog saobraćaja sa zahtevima standarda ISO 39001;
 • Uspostaviti i odrediti tim za implementaciju;
 • Isplanirajti i dodeliti uloge, obaveze i odgovornosti;
 • Prilagoditi zahteve upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja ISO 39001 Vašem poslovanju;
 • Motivisati uključenost zaposlenih raznim obukama i treninzima;
 • Podeliti svoje znanje o ISO 39001 sa zaposlenima i podstaknuti ih da se obuče za interne auditore;
 • Redovno preispitajte svoj sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja kako biste se uverili da ga neprestano unapređujete.

Šta je to sertifikacija ISO 39001?

Koraci sertifikacije ISO 39001:

 1. Analiza neusaglašenosti

Analiza neusaglašenosti predstavlja opcionu aktivnost koja se sprovodi pre same procene. Izbliza ćemo sagledati Vaš postojeći Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja i uporediti ga sa zahtevima standarda ISO 39001. To je zaista isplativ način da proverite da li postoje oblasti koje treba unaprediti, pre nego što se izvrši formalna procena.

 1. Formalna procena

Formalna procena je dvostepeni proces. Prvo će konsultant da preispita spremnost Vaše organizacje za procenu, proveravanjem neophodnih procedura standarda ISO 39001 i načina kontrolisanja koji su tu razvijeni. Detalji naših analiza će biti podeljeni sa Vama i u slučaju pronalazaka neusaglašenosti, imaćete mogućnost da ih rešite. U slučaju kada su svi zahtevi ispunjeni, prelazi se na procenu nivoa implementacije procedura i kontrolu u okviru organizacije, prema zahtevima sertifikacije ISO 39001.

 1. Sertifikacija

Kada se postigne nivo sertifikacije, dobićete sertifikat ISO 39001 koji ima važnost tri godine, pod uslovom godišnje provere. Sa tim sertifikatom, posedujete formalan dokaz da Vaša organizacija posluje prema zahtevima standarda ISO 39001 i na taj način vodi brigu ne samo o internim resursima i procesima, već i o zahtevima klijenata i ostalih zainteresovanih strana.