ISO 50001 Sistemi menadžmenta energijom

ISO 50001 Sistemi menadžmenta energijom

Šta je ISO 50001?

Kako kompanije mogu da smanje štetne zagađivače životne sredine i emisije gasova staklene bašte iz fosilnih goriva? Aktivno upravljanje energijom igra vitalnu ulogu na putu ka isplativoj i održivoj potrošnji energije.
ISO 50001 je međunarodni standard za sisteme menadžmenta energijom i globalno je priznat i sertifikovan standard za uvođenje i održavanje i sistema menadžmenta energijom. Orijentacija koju obezbeđuje standard omogućava organizacijama da optimizuju svoje performanse vezane za energiju.

ISO 50001 specificira zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.
ISO 50001 specificira zahteve koji mogu da se primene na korišćenje i potrošnju energije, uključujući i merenje, dokumentovanje i izveštavanje, projektovanje i metode za nabavku opreme, sisteme, procese i osoblje koje doprinosi energetskoj performansi.

Standard određuje zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta energijom čija je svrha da omogući organizaciji da prati sistematski pristup u postizanju kontinuiranog poboljšanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, energetsku sigurnost, korišćenje energije i potrošnju. Cilj ovog standarda je da pomogne organizacijama da kontinuirano smanjuju potrošnju energije, a samim tim i troškove energije i emisije gasova.

ISO 50001 se zasniva na modelu sistema menadžmenta stalnog poboljšanja koji se takođe koristi za druge dobro poznate standarde kao što su ISO 9001 ili ISO 14001. Ovo olakšava organizacijama da integrišu upravljanje energijom u svoje ukupne napore da poboljšaju kvalitet i upravljanje životnom sredinom.

Organizacije svih vrsta i veličina žele da smanjuju količinu energije koju troše. Ovo je uslovljeno potrebom ili željom da:

• Smanje troškove,
• Ispune zakonske zahteve i propise,
• Smanje oslanjanje na fosilna goriva,
• Poboljšaju poslovni imidž.

Kome je namenjen ISO 50001?

ISO 50001 je primenljiv za svaku organizaciju bez obzira na veličinu, delatnost ili geografsko područje. Standard može da se primeni na svaku organizaciju s ciljem da osigura njenu usaglašenost sa navedenom energetskom politikom i sa namerom da drugima prikaže, pri čemu je takva usaglašenost potvrđena bilo metodama samovrednovanja i samodeklarisanja bilo sertifikacijom sistema menadžmenta energijom od strane eksterne organizacije.

ISO 50001:2018 je projektovan da se koristi nezavisno, ali može da bude povezan ili integrisan sa drugim sistemima menadžmenta. Standard se primenjuje na sve promenljive komponente koje utiču na energetsku performansu i koje mogu da se prate, a na koje organizacija može da utiče.

Struktura standarda ISO 50001?

• Kontekst organizacije,
• Upravljanje rizicima i prilikama,
• Definisanje Politike energije,
• Definisanje energetskih ciljeva i akcionih planova,
• Definisanje odgovornosti rukovodstva,
• Preispitivanje potrošnje energije,
• Definisanje energetske poredbene vrednosti,
• Definisanje indikatora energetskih performansi,
• Obuka zaposlenih,
• Upravljanje dokumentovanim informacijama,
• Interna provera,
• Upravljanje neusaglašenostima,
• Korektivne mere i programi poboljšanja,
• Preispitivanje od strane rukovodstva,
• Stalno poboljšanje.

Prednosti uvođenja ISO 50001?

• Upravljanje energijom i smanjeno korišćenje energije smanjuje troškove rada,
• Prilikom procenjivanja organizacionih ciljeva, inkorporiranje nove energetski efikasne tehnologije može biti isplativo;
• Stalno poboljšavajući procese vezane za energiju, istražiće se više mogućnosti za poboljšanja;
• Moguće smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte kada se efikasnije koristi energija;
• Kreiranje strukturiranih metoda za identifikaciju energetskih indikatora, ukupni troškovi za analizu i prijavljivanje troškova korišćenja energije su manji;
• Izveštaj o korišćenju energije smatra se pouzdanijim.

Mere koje organizacije može preduzeti u cilju ostvarenja definisanih energetskih performansi su:

• Korišćenja otpadne toplote,
• Praćenje potrošnje goriva i korišćenje vozila sa nižom potrošnjom,
• Kontrola upravljanja grejanjem i osvetljenjem kada zaposleni nisu u objektu,
• Bolja izolacija objekata,
• Korišćenje solarnih sistema,
• Korišćenje energetski efikasnijih uređaja za grejanje i hlađenje,
• Korišćenje rasvete sa manjom potrošnjom energije,
• Korišćenje obnovljivih izvora za dobijanje energije,
• Kao i druge mere koje se propisuju u odnosu na delatnost, procese, aktivnosti organizacije.

Šta je to implementacija ISO 50001?

Za uspešnu (efikasnu i efektivnu) implementaciju ISO 50001 standarda, organizacija mora da bira EPI – energetske performanse na koje može uticati. Zato je bitno pravilno sprovesti ključne korake implementacije ISO 50001 standarda, a to su:

• Izbor EPI na koje organizacija ima uticaja, definisanje ciljeva,
• Analiza postojećih podataka,
• Definisanje mera za povećanje energetske efikasnosti,
• Merenje i analiza postignutih rezultata za definisane EPI,
• Pokretanje akcija u odnosu na postignute rezultate,
• Stalno unapređenje.

Implementacija ISO 50001 standarda, organizaciji omogućuje:

• Prepoznavanje svih potrošača energenata koji utiču na energetske performanse organizacije,
• Merenje, dokumentiranje i izveštavanje o korištenju i potrošnji energenata,
• Upravljanje nabavkom opreme, sistema i procese koji koriste energiju,
• Prepoznavanje rizika i definisanje mera za njihovo snižavanje.
• Definisanje mera za smanjivanje potrošnje energenata,
• Povećanje svesti zaposlenih, poslovnih partnera i ostalih zainteresovanih strana o potrošnji i upotrebi energenata,
• Smanjenje cene proizvoda i usluga kroz optimalnu upotrebu energenata,
• Smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
• Poboljšanje imidža i društvene odgovornosti organizacije,
• Usklađivanje poslovanja organizacije sa zakonskim propisima,
• Mogućnost učestvovanja na tenderima.

Šta je to sertifikacija ISO 50001?

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 50001:

• Definisanje konteksta organizacije,
• Identifikacija procesa,
• Analiza potrošnje energije
• Analiza rizika i prilika,
• Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
• Preispitivanje od strane rukovodstva,
• Prijava za sertifikaciju,
• Faza 1 – sertifikaciona provera,
• Faza 2 – sertifikaciona provera,
• Izdavanje sertifikata ISO 50001,
• Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.

Postupak sertifikacije počinjemo sertifikacionom proverom, kojom utvrđujemo ispunjavanje zahteva standarda ISO 50001. Prvo procenjujemo dokumentaciju i uspostavljanje sistema menadžmenta energijom, zati proveravamo uspostavljanje, sprovođenje i efikasnost sistema menadžmenta energijom. Na osnovu nalaza sertifikacione provere, Komisija za sertifikaciju sistema menadžmenta odlučuje o dodeljivanju sertifikata.

Dodeljeni sertifikat važi tri godine, a godišnjim proverama proveravamo adekvatnost sprovođenja, održavanja i poboljšanja sistema menadžmenta energijom. Posle tri godine izvodimo resertifikacionu proveru, kojom se zaključuje trogodišnji period i, ukoliko utvrdimo usaglašenost sistema menadžmenta energijom, Komisija za sertifikaciju donosi odluku o dodeljivanju novog izdanja sertifikata.