ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom

Šta je ISO 9001?

ISO 9001 je najpopularniji  međunarodno priznat standard za izradu, implementaciju i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom (QMS). Daje okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga.

Međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

Do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga dovodi se sistemom kvaliteta koji je upravljački sistem. Organizaciona struktura čini ovaj sistem, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. Serije standard ISO 9001 se sastoji od:

ISO 9000 – Osnove i rečnik: predstavlja koncept sistema upravljanja kao i terminologiju koja se koristi.

ISO 9001 – Zahtevi: kriterijumi koji moraju da se ispune ukoliko želite da radite u skladu sa standardom i dobijete sertifikat.

IS0 9004 – Smernice za poboljšanje performansi: na osnovu osam principa menadžmenta kvalitetom one se koriste od strane višeg menadžmenta kao okvir za usmeravanje organizacije uzimjuci u obzir potrebe svih zainteresovanih strana, a ne samo klijenata.

Kome je namenjen ISO 9001?

Namenjen je organizacijama  koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost organizacije. Može se koristiti u svakoj kompaniji, zato što je namenjen organizacijama svih veličina u svim privrednim granama. Kompatibilan je sa drugim standardima sistema menadžmenta kao sto su Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine. Mogu se integrisati  zbog toga što oni dele mnoge principe.

Kroz primenu procesnog pristupa povećava se efikasnosti organizacije, i to je svrha ovog standarda. Obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije to je prednost ovog standarda. Polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca stvara se definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa. Ka boljem pozicioniranju na tržištu vodi ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu.

Struktura standarda ISO 9001?

 • Kontekst organizacije,
 • Upravljanje rizicima i prilikama,
 • Politika kvaliteta,
 • Ciljevi kvaliteta,
 • Definisanje odgovornosti i ovlašćenja,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Prednosti uvođenja ISO 9001?

 • Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i potencijalnih klijenata,
 • Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • Postizanje i održavanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i očekivanja klijenata,
 • Pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
 • Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
 • Dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Povećanje izvoza.

Šta je to implementacija ISO 9001?

Stručna pomoć konsultanata je neophodna ukoliko organizacija ne poseduje stručni kadar za implementaciju rešenja u postupku implementacije ISO 9001. Mora biti dobro isplaniran celokupan proces razvijanja i implementacije Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS ili ISO 9001), i zahteva koordinaciju konsultanata i rukovodstva organizacije. Najčešće podrazumeva rad sa klijentima po principu individualnog pristupa. Potrebama standarda se usklađuju sa potrebe klijenta i njegovom dobrom poslovna praksa, a cilj je  nalaženje optimalnih rešenja. Ovakav pristup garantuje primenljivost QMS-a i njegovu adekvatnost veličini i organizacionoj strukturi organizacije.

Implementacija ISO 9001 je fazni proces.

Pripremne aktivnosti – Rukovodstva preduzeća se upoznaje sa zahtevima standarda ISO 9001, ciljevima i očekivanim efektima projekta, kao i sa predlogom programa uspostavljanja sistema. Izvršiti analizu postojećeg stanja u preduzeću je neophodno, što obuhvata: organizacionu strukturu, sistematizaciju radnih mesta, internu i eksternu dokumentaciju, analize procesa, aktivnosti realizacije, način rada menadžmenta, imenovanje Menadžera kvaliteta .

Identifikacija poslovanja je sledeći korak kada konsultanti na osnovu analize postojećeg stanja zajedno sa Menadžmentom preduzeća ili Menadžerom kvaliteta (u daljem tekstu Menadžer kvaliteta) definišu i klasifikuju poslovanje preduzeća.

Veoma važan korak predstavlja definisanje osnovnih zahteva QMS kako bi se omogućilo da konsultanti zajedno sa Menadžerom kvaliteta definišu: misiju – viziju preduzeća i politiku kvaliteta preduzeća. Definisanje procesa podrazumeva da konsultanti zajedno sa Menadžerom kvaliteta vrše identifikaciju, popis, klasifikaciju, označavanje i međusobne veze procesa. Ukoliko neki procesi nisu definisani, u ovoj fazi se vrši popis istih i daje predlog rešenja.

Mora biti dokumentovan Sistem menadžmenta kvalitetom što podrazumeva izradu svih neophodnih I standardom propisanih dokumenata sistema QMS-a. Odgovarajući dokumenti QMS-a se definišu,  izrađuju i usvajaju u skladu sa rezultatima prethodno obavljenih aktivnosti, odnosno usvojenim programom: Poslovnik kvaliteta – opisuje kako organizacija zadovoljava zahteve ISO 9001, Procedure kvaliteta – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima, Radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.

Usvojena rešenja i dokumenta QMS-a prezentuju zaposlenima, u obliku obuka i prezentacija koje su neophodne za funkcionisanje i razumevanje ISO 9001 podrazumeva Implementacija QMS-a. S obzirom na niz radnji  u okviru realizacije definisanih aktivnosti, posebna pažnja se posvećuje: upravljanju dokumentima, odgovornostima rukovodstva, definisanju ciljeva, sprovođenju obuke, upravljanju resursima (zaposleni, infrastruktura, radna sredina), sprovođenju prodaje, merenju i analizi i poboljšanju.

Interna provera se vrši sa ciljem da se proveri stanje poslovnog sistema u skladu sa zahtevima standarda. Kako bi se utvrdio stepen efektivnosti  Sistema menadžmenta kvalitetom osposobljeni proverivači QMS-a iz poslovnog sistema, obavljaju jednu ili više internih provera sistema. Nakon interne provere, može se ustanoviti da li je preduzeće spremno za sertifikaciju ili je neophodno preduzeti korektivne mere, koje su identifikovane na internoj proveri.

Šta je to sertifikacija ISO 9001?

Sertifikacija ISO 9001 predstavlja proveru uspostavljenog Sistema menadžmenta kvalitetom koje vrši izabrano nezavisno sertifikaciono telo. Na sertifikacionoj proveri naš kosultant – ocenjivač je uključen u sve aktivnosti.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 9001:

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija procesa,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Analiza rizika i prilika,
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 9001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.