ISO Standardi – DRUŠTVENA ODGOVORNOST – SA 8000, SMETA, SEDEX, ISO 26000

ISO Standardi – DRUŠTVENA ODGOVORNOST – SA 8000, SMETA, SEDEX, ISO 26000

 

PRINCIPI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Organizacije širom sveta i njihove zainteresovane strane postaju sve svesnije potrebe za društveno odgovornim ponašanjem kao i koristima od društvene odgovornosti.

Cilj društvene odgovornosti je da doprinese održivom razvoju.

Cilj Organizacije je maksimiziranje njenog doprinosa održivom razvoju, uključujući zdravlje i dobrobit društva. U okviru cilja Organizacije, ako ne postoji sveobuhvatna lista principa društvene odgovornosti, Organizacija primenjuje sedam dole navedenih principa, kao i principe specifične za osnovnu delatnost.

Organizacija može da definiše sledećih sedam principa po potrebi društvene odgovornosti, a oni su:

 • odgovornost,
 • transparentnost,
 • etičko poslovanje,
 • poštovanje interesa zainteresovanih strana,
 • poštovanje vladavine prava,
 • poštovanje međunarodnih normi ponašanja i
 • poštovanje ljudskih prava.

ODGOVORNOST

Odgovornost za uticaj svojih aktivnosti na društvo i životnu sredinu preuzeće Organizacija. Organizacija treba da prihvati odgovarajući nadzor i odgovornost za rezultate sprovedenog nadzora.

Organizacija treba da vodi računa o:

 • rezultatima svojih odluka i aktivnosti, uključujući značajne posledice, čak i ako su nenamerno izazvane ili nepredviđene,
 • značajnim uticajima organizacionih odluka i aktivnosti na društvo i životnu sredinu.

TRANSPARENTNOST

U svojim odlukama i aktivnostima koje utiču na društvo i životnu sredinu, odnosno okolinu u celini Organizacija treba da bude transparentna.

Treba da bude transparentna Organizacija u pogledu:

 • svrhe, prirode i mesta svojih aktivnosti,
 • načina na koji se odluke donose, sprovode i preispituju, uključujući definiciju uloge, odgovornosti i ovlašćenja za različite funkcije u organizaciji,
 • standarda i kriterijuma prema kojima organizacija procenjuje sopstvene performanse u vezi sa društvenom odgovornošću,
 • poznatih i mogućih uticaja organizacionih odluka i aktivnosti na društvo i životnu sredinu,
 • identiteta zainteresovanih strana, kriterijuma i postupaka koji se koriste za njihovo identifikovanje, odabir i angažovanje.

ETIČKO PONAŠANJE

Preporučljivo je da kao jedan od najvažnijih principa Organizacija postavi etičko ponašanje. Ponašanje Organizacije zasniva se na etici poštenja, pravičnosti i integriteta. Etika ponašanja podrazumeva brigu za ljude, živa bića i životnu sredinu, kao i posvećenost adresiranju interesa zainteresovanih strana. Preporučuje se da etičko ponašanje Organizacija aktivno promoviše nakon implementacije kroz:

 • razvijanje upravljačkih struktura koje pomažu u promovisanju etičkog ponašanja unutar Organizacije i u samoj interakciji sa drugim pojedincima i Organizacijama,
 • identifikovanje, usvajanje i primena sopstvenih standarda etičkog ponašanja koji odgovaraju svrsi i aktivnosti, ali u skladu sa principima navedenim u ovoj Politici,
 • podsticanje i promovisanje poštovanja njegovih standarda etičkog ponašanja,
 • definisanje i saopštavanje standarda etičkog ponašanja koje se očekuje od njegovog osoblja, i posebno od onih koji imaju priliku da značajno utiču na vrednosti, kulturu, integritet, strategija i rad Organizacije,
 • sprečavanje ili rešavanje sukoba interesa u celoj Organizaciji do kojih bi inače moglo dovesti neetično ponašanje,
 • uspostavljanje nadzornih mehanizama i kontrola za praćenje i sprovođenje etičkog ponašanja,
 • uspostavljanje mehanizama za olakšavanje prijavljivanja kršenja etičkog ponašanja bez straha od odmazde bez obzira na koga se odnosi,
 • prepoznavanje i rešavanje situacija u kojima lokalni zakoni i propisi ne postoje ili su u suprotnosti sa etičkim ponašanjem zahtevanim ovom Politikom ili primenjivim međunarodnim standardima.

POŠTOVANJE INTERESA ZAINTERESOVANIH STRANA

Stalno razmatranje i odgovaranje na zahteve i interese svojih zainteresovanih strana je princip koji Organizacija treba da poštuje. Ciljevi organizacije mogu biti ograničeni na interese njenih vlasnika, najvišeg rukovodstva, drugih pojedinac ili grupa, ostale zainteresovane strane takođe mogu imati prava, zahteve ili posebne interese koje treba uzeti u obzir.

Nakon implementacije sistema Organizacija će uspostaviti:

 • identifikaciju svojih zainteresovanih strana,
 • stvaranje svesti i poštovanje interesa i potreba zainteresovanih strana i odgovarati na njihove izražene zabrinutosti,
 • prepoznavanje zakonskih prava i legitimnih interese zainteresovanih strana,
 • razmatranje kapaciteta zainteresovanih strana da kontaktiraju i angažuju Organizaciju,
 • razmatranje interesa zainteresovanih strana sa širim interesima društva i sa zahteva za održivim razvojem,
 • razmatranje stavova zainteresovanih strana na koje odluka može uticati čak i ako nemaju formalnu ulogu u upravljanju Organizacijom ili nisu svesni svog interesa za odluke ili aktivnosti Organizacije.

POŠTOVANJE VLADAVINE ZAKONA (PRAVA)

Kao jedan od najvažnijih principa Organizacija prihvata da je poštovanje vladavine zakona (prava) obavezno. Na nadmoć́ zakona odnosi se vladavina zakona (prava), a posebno na ideju da nijedan pojedinac ili Organizacija ne može biti iznad zakona. U kontekstu društvene odgovornosti, poštovanje vladavine zakona znači da se Organizacija pridržava svih važećih zakona i propisa. Organizacija u svakom momentu mora da bude upoznata sa važećim zakonima i propisima, da odgovornost za praćenje i primenu bude jasno definisana i saopštena, da odgovorni zaposleni i Organizacioni delovi poštuju zahteve propisa i da to u svakom trenutku bude proverljivo.

POŠTOVANJE MEĐUNARODNIH NORMI PONAŠANJA

Međunarodne norme ponašanja poštuje Organizacija, koji uključuju međunarodne propise, međunarodne standarde i tehničke propise, pridržavajući se prethodno definisanog načela poštovanja vladavine zakona. U slučajevima kada nacionalno zakonodavstvo nije dostiglo nivo međunarodnih normi, standarda i tehničkih propisa, Organizacija će se truditi da prevaziđe zahteve nacionalnog zakonodavstva, kada god je to moguće, opravdano i primenjivo. U slučajevima kada su domaće zakonodavstvo i međunarodne norme u suprotnosti i na neki način sukobljene, Organizacija će u meri svojih mogućnosti, preduzimati napore i inicijative da sa nadležnim organima rešava pomenute suprotstavljenosti, imajući u vidu nadmoć domaćih propisa i obaveznost njihovog poštovanja.

POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA

Organizacija poštuje ljudska prava i prepoznaje njihov značaj i univerzalnost. Organizacija prihvata da su ljudska prava univerzalna, odnosno nedeljiva u svim zemljama, kulturama i okolnostima. Kada ljudska prava nisu zaštićena, Organizacija će preduzimati mere za poštovanje ljudskih prava i izbegavajte sticanja koristi od okolnosti u kojima se ne poštuju pomenuta prava. U situacijama kada nacionalni zakon ili njegova primena ne predviđa adekvatnu zaštitu ljudskih prava, Organizacija će se pridržavati principa poštovanja međunarodnih normi ponašanja.

Implementacijom odgovornosti, transparentnosti, etičkog poslovanja, poštovanja interesa zainteresovanih strana, poštovanja vladavine prava, poštovanja međunarodnih normi ponašanja i poštovanja ljudskih prava, organiazacija će biti društveno odgvorna i spremna za sertifikaciju u skaldu sa potrebama sledećih standarda: Društvena odgvornost, SA 8000, ISO 26000 i odgvoriće na SMETA, SEDEX provera bez stresa i prethodnih dodatnih provera.

Uvođenje ISO Standarda sastoji se iz dva koraka:

 • Implementacija ISO Standarda (priprema za sertifikaciju) i
 • Sertifikacija ISO Standarda.

Implementacija ISO Standarda

Prvi deo je mnogo duži i teži i zahteva ozbiljan rad na pripremi same organizacije i usklađivanja poslovanja prema zahtevima ISO Standarda. Ovaj deo se ogleda u pripremi dokumentacije i obuci zaposlenih na osnovu zahteva samog standarda. Pravi se sledeća dokumentacija: poslovnik, misija, vizija, politika, procedure, radna uputstva (instrukcije), zapisi i ostale dokumentovane informacije koje treba da zadovolje tražene zahteve, odnosno potrebne uslove za implementaciju i sertifikaciju za ISO Standarde. Kada se priprema za uvođenje ISO Standarda uspešno završi od strane konsultanta (eksperta) za ISO standarde, onda dolazi na red sama sertifikacija.

Sertifikacija ISO Standarda

Sertifikaciju za ISO Standarda sprovode sertifikacione kuće koja proveravaju procedure i ostale dokumentovane informacije nastale u pripremnom periodu i daju svoju konačnu odluku o primeni zahteva standarda. Sertifikaciona kuća šalje u proveru svoje eksperte, poznatije kao Auditore (proveravače). Njihov zadatak je da izvrše sertifikacionu proveru kako bi utvrdili stepen usklađenosti sa zahtevima standarda. Na osnovu njihovog izveštaja i nalaza otkrivenih tokom provere, rukovodstvu organizacije daje konačna ocena o sertifikaciji. Ako je organizacija zadovoljila i uspešno prošla sertifikacionu proveru, onda dobija zvaničan sertifikat odobren od strane akreditovanog sertifikacionog tela.