PROVERA U SMISLU ISO STANDARDA?

PROVERA U SMISLU ISO STANDARDA?

Provera je sistematični, nezavisni i dokumentovani proces prikupljanja činjenica (dokaza) o stepenu usaglašenosti predmeta provere sa kriterijumima (zahtevima za proveru).

Sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni  kriterijumi provere. IZVOR ISO 9001

 

PREMA ODNOSU POSLOVNOG SISTEMA I REZULTATA PROVERE RAZLIKUJEMO:

Interne provere – rezultati provere koriste u cilju sticanja poverenja unutar poslovnog sistema u predmet provere

Eksterne provere – rezultati provere koriste u cilju sticanja poverenja u okruženju poslovnog sistema u predmet provere

 

DOKAZ PROVERE?

Do dokaza se dolazi kroz posmatranje, intervjue i pregled dokumentacije. Zapisi, izjave o činjenicama ili druge informacije koje su relevantne za  kriterijume provere i koje se mogu verifikovati.

 

RAZLOZI ORGANIZOVANJA PROVERE?

  • Prilikom sklapanja ugovora radi ocene podobnosti dobavaljča/isporučioca,
  • Prilikom održavanja statusa odobrenog dobavljača/isporučioca,
  • Radi sticanja internog poverenja u predmet provere,
  • Radi sticanja eksternog poverenja u predmet provere (akreditacija, sertifikacija, provera zakonskih propisa i sl.),
  • Radi provere efikasnosti ispunjenja postavljanih ciljeva

Ovo je usluga koju VING DOO često sprovodi i predstavlja “oči i uši” naručilaca, ali i centar za obuku vaših budućih internih proverivača, ako se ipak odlučite da proveru organizujete samostalno.

 

PREMA ODNOSU NARUČIOCA, PREDMETA I IZVOĐAČA PROVERE RAZLIKUJEMO:

PROVERE PREKO I STRANE – naručilac provere i predmet provere iz istog poslovnog sistema, pri čemu izvođač može biti iz poslovnog sistema ili podugovoren. (Ovo je vama poznato kao tzv. Interne provere koje ukoliko imate obučene interne proverivače možete sprovesti samostalno i/ili podugovriti sa ekspertima VING DOO).

PROVERE PREKO II STRANE – kad naručilac i predmet provere nisu iz istog poslovnog sistema. Izvođač provere nije iz poslovnog sistama kome pripada predmet provere, a može biti iz poslovnog sistema naručioca.

(Ovo je vama poznato kroz dolazak proverivača po nalogu “velikih” klijenata i često su ciljane kako bi odgvorile na pitanje u kome procentu ste usaglašeni sa kriterijumima klijenta, a koji se obično tiču društvene odgvornosti, zaštite životne sredine i ljudi, odnosno vašeg upravljanja rizicima, i vašeg odgovora na zahteve održivog poslovanja). Mnogi kažu “SMETA”, nije baš precizno, ali se razumemo, i znamo šta žele naši klijenti i kako da im VING DOO ekspetri pomognu, da porđu proveru bez stresa i dodatnih nepotrebnih troškova.

PROVERE PREKO III STRANE – kad naručilac i izvođač provere nisu iz istog poslovnog sistema, pri čemu naručilac je ujedno i predmet provere. (Prepoznajete da su to provere kroz koje održavate važenje vaših ISO sertifikata). I tu smo da vam olakšamo “muke”, kroz izbor izvođača provere – sertifikacione kuće, kao i pripremu dokumentacije.