ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

Šta je ISO 14001?

Međunarodni standard za primenu efikasnog sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Primena ovog sistema uspostavlja zahteve ekoloških performansi i pruža okvire koje organizacija treba da sledi kako bi pozitivno uticala na očuvanje životne sredine. Potrebno je dokumentovati ispunjavanje ovih zahteva, kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. U ostvarenju organizacionih ciljeva dodatno može da pomogne  integrisanje sa drugim standardima sistema upravljanja, najčešće sa  ISO 9001 i ISO 45001.

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.

Serija ISO 14000 se sastoji iz dva standarda:

 • ISO 14001 – Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi, i
 • ISO 14004 – EMS, Opšte smernice o principima, sistemima i tehnikama podrške.

Svrha ova dva standarda je:

 • ISO 14001, ocenjivanje menadžmenta sistema, i
 • ISO 14004, smernice za primenu zahteva standarda.

Koje oblasti obuhvata?

 • Identifikacija aspekata životne sredine
 • Upravljanje otpadom
 • Usklađivanje sa zakonskim regulativama
 • Identifikacija rizika
 • Mere za postupanje u slučaju opasnosti

Kome je namenjen ISO 14001?

Svaka organizacija koja želi da uspostavi, održi ili unapredi sistem korporativne zaštite životne sredine kako bi se uskladila sa svojom ekološkom politikom i zahtevima standarda treba da koristi ISO 14001. ISO 14001 namenjen je organizacijama da kroz sistem menadžmenta životnom sredinom u svojim procesima smanje i kontrolišu negativne uticaje na životnu sredinu i smanje rizike. Suština primene standarda je preventivno delovanje u smeru očuvanja životne sredine.

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. On sadrži samo one zahteve koji se mogu objektivno proveriti što znači da ispunjavanje tih zahteva mora biti dokumentovano. S obzirom da su defnisani zahtevi generičkog tipa bez obzira na vrstu i veličinu organizacije, ovaj standard može da primenjuje veliki broj organizacija.

Struktura standarda ISO 14001?

Strateško upravljanje životnom sredinom

Postoji nov zahtev za razumevanje konteksta organizacije prilikom određivanja eksternih i internih problema vezanih za njene aktivnosti i životnu sredinu. Potrebne su i radnje koje se preduzimaju kao odgovor na ove probleme u okviru sistema za upravljanje životnom sredinom (EMS).

Liderstvo

Dodata je nova tačka sa posebnim odgovornostima najvišeg rukovodstva da iskaže svoje liderstvo i posvećenost upravljanju životnom sredinom. Najviše rukovodstvo može da prenese ovu obavezu na druge, ali će i dalje zadržati odgovornost.

Zaštita životne sredine

Smernice za zaštitu životne sredine će sadržati posvećenost ‘zaštiti životne sredine’, što uključuje ‘sprečavanje zagađenja’ i ‘druge’ obaveze, kao što su održiva upotreba resursa, ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje istima, zaštita biodiverziteta i ekosistema.

Ekološki učinak

Ključni fokus na poboljšanje učinka vezanog za upravljanje aspektima životne sredine. Organizacija će odučiti o kriterijumima za procenu svog učinka na životnu sredinu, koristeći tačne indikatore.

Razmišljanje o životnom ciklusu

Organizacija će morati da proširi svoju kontrolu i uticaj svog delovanja na životnu sredinu sa akvizicije/generisanja sirovina do tretmana na kraju radnog veka. To ne ukazuje na zahtev da se obavlja procena životnog ciklusa (LCA), međutim, organizacija će morati pažljivo da razmatra faze proizvoda/usluge koje može da kontroliše ili da utiče na njih.

Komunikacija

Dodat je naglasak na internu i eksternu komunikaciju, podjednak tretman oba ta kanala. Organizacija zadržava odluku o eksternoj komunikaciji uzimajući u obzir njene obaveze u vezi sa usaglašenošću.

Dokumentacija

Termin ‘dokumentovane informacije’ se koristi umesto ‘dokumenata’ i ‘zapisa’. Organizacija ima fleksibilnost da zaključuje kada su potrebne ‘procedure’. Važeći je bilo koji format (papir, klaud itd.).

Prednosti uvođenja ISO 14001?

Koristeći ISO 14001 usmeravate svoje odluke u svim oblastima organizacije i pozitivno utičete na postupke zaposlenih u procesima proizvodnje i odlučivanja. Svojim smernicama i delovanjem standard podiže nivo svesti o ekološkim dešavanjima oko nas, a koja imaju uticaj na životnu sredinu.

ISO 14001 serija se odnosi na upravljanje životnom sredinom, što znači da organizacija mora da smanji negativne uticaje na životnu sredinu svojim aktivnostima i postigne kontinuirano poboljšanje performansi koje se odnose na zaštitu životne sredine.

 • Poboljšanje efikasnosti resursa
 • Smanjenje otpada
 • Smanjenje troškova
 • Sticanje konkurentske prednosti u lancu snabdevanja
 • Povećanje novih poslovnih mogućnosti
 • Ispunjenje zakonskih obaveza
 • Poboljšanje ukupnog uticaja na životnu sredinu
 • Upravljanje ekološkim obavezama

Osnovni razlozi za uvođenje sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima ISO 14001 su:

 • sve veći trend zagađivanja životne sredine,
 • tendencija ka iscrpljenju prirodnih resursa,
 • nedostatak sistematskog praćenja posledica zagađenja životne sredine,
 • povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
 • zainteresovanost društvene zajednice
 • zakonska regulativa,
 • zastarele tehnologije u privrednim delatnostima
 • posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

Šta je to implementacija ISO 14001?

Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije. Na efikasnost implementacije utiče nekoliko faktora, uključujući i delatnost organizacije, način proizvodnje, ponude usluga ali i sama lokacija organizacije.

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Standard ISO 14001 je napisan tako da ga mogu primeniti organizacije svih vrsta i veličina i može se prilagoditi za različite geografske, kulturne i društvene uslove.

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

 • identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
 • poboljša odnos prema životnoj sredini,
 • implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.
 • Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Šta je to sertifikacija ISO 14001?

Sertifikacija ISO 14001 predstavlja proveru uspostavljenog Sistema menadžmenta kvalitetom koje vrši izabrano nezavisno sertifikaciono telo. Na sertifikacionoj proveri naš kosultant – ocenjivač je uključen u sve aktivnosti.

 • Priprema i izrada dokumentacije od strane konsultantske kuće
 • Obuka radnika za pravilnu primenu dokumentacije
 • Provera da li se svi zaposleni pridržavaju uvedenih dokumentovanih procedura
 • Provera usklađenosti uvedenih procedura i zahteva ISO standarda
 • Izdavanje sertifikata